Informacje

Wydarzenia komunikacyjne z udziałem policjantów

W 2017 roku zostało odnotowanych 4561 wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów i pracowników Policji. Wszystkie one zarejestrowane zostały w Systemie Elektronicznej Sprawozdawczości. Ogólna liczba wszystkich wydarzeń zarejestrowanych w sześciu kategoriach była mniejsza o 4 proc. niż w roku poprzednim. O 10 proc. spadła także liczba zdarzeń, do których doszło pod wpływem alkoholu.

Od lat najwięcej wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów dotyczy bezpieczeństwa w komunikacji. Stanowią one 44 proc. wszystkich zarejestrowanych zdarzeń.

WYPADKI I KOLIZJE DROGOWE

W roku 2017 doszło do 1984 wydarzeń komunikacyjnych z udziałem policjantów. Było to o 109 przypadków, czyli o około 5 proc. mniej niż w roku 2016.

Samochodem służbowym policjanci spowodowali 1445 wypadków i kolizji, przy czym w żadnym z tych przypadków kierujący policjant nie był pod wpływem alkoholu. Ujawniono natomiast 3 przypadki prowadzenia samochodu służbowego przez nietrzeźwego policjanta. Spośród 486 wypadków i kolizji spowodowanych samochodem prywatnym w 22 przypadkach kierowca – policjant był nietrzeźwy.

Ujawniono też 50 przypadków prowadzenia pojazdu prywatnego przez funkcjonariusza będącego pod wpływem alkoholu lub podobnie działających środków.

MNIEJ PO ALKOHOLU

Ze statystyk wynika, że w 2017 roku odnotowano spadek zarówno ogólnej liczby zdarzeń komunikacyjnych z udziałem funkcjonariuszy Policji, jak i liczby takich zdarzeń popełnionych przez policjantów będących pod wpływem alkoholu.

NAJMNIEJ, NAJWIĘCEJ

Tradycyjnie najwięcej wydarzeń komunikacyjnych z udziałem policjantów odnotowano w największych garnizonach, czyli w Komendzie Stołecznej Policji – 309 zdarzeń, we Wrocławiu – 144, Poznaniu – 143 i Katowicach – 140.

Nowością jest w tej grupie garnizon bydgoski, gdzie liczba wypadków i kolizji drogowych z udziałem policjantów w ubiegłym roku wzrosła w stosunku do roku 2016 o około 30 proc. (102 – w 2016 r., 149 – w 2017 r.), co powoduje, że Bydgoszcz jest w tej statystyce na drugim miejscu po KSP.

Najwięcej przypadków, gdy policjant sprawca wydarzenia komunikacyjnego był pod wpływem alkoholu, ujawniono w Katowicach – 13 i w KSP – 10.

Na przeciwnym krańcu tej statystki są Szkoły Policji w Katowicach i w Pile, gdzie żadnych wypadków ani kolizji nie odnotowano, najmniej wydarzeń komunikacyjnych z udziałem policjantów było w KWP w Kielcach – 42 (w tym 5 pod wpływem alkoholu) i CBŚP – 42 (w tym 2 pod wpływem alkoholu).

DECYZJE KADROWE

Biuro Kontroli KGP monitoruje sprawy, w których zachodzi podejrzenie, że funkcjonariusze lub pracownicy Policji byli sprawcami wydarzeń komunikacyjnych w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu. Oceniany jest zarówno sposób wyjaśnienia takich spraw, jak również reakcja przełożonych. Ilustruje to wykres nr 2.

Zgodnie z poleceniem komendanta głównego Policji komendanci wojewódzcy i stołeczny bardzo stanowczo reagują na przypadki, gdy policjant będący pod wpływem alkoholu doprowadził do kolizji czy wypadku drogowego.

Analiza statystyki pokazuje wyraźnie, że wobec policjantów – sprawców wypadów lub kolizji drogowych, będących pod wpływem alkoholu, przełożeni korzystają z najbardziej surowych kar. W 91 przypadkach monitorowanych przez BK KGP wobec policjantów, którzy doprowadzili do wypadku lub kolizji, będąc pod wpływem alkoholu, podejmowano następujące decyzje kadrowe:

– 33 funkcjonariuszy zostało zwolnionych ze służby na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 8 ustawy o Policji z uwagi na oczywistość czynu;

– 12 funkcjonariuszy zostało zwolnionych ze służby na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy o Policji, gdy wymaga tego ważny interes służby;

– 7 policjantów zostało zwolnionych ze służby, w sytuacji złożenia przez nich raportu o zwolnienie ze służby, tj. na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy o Policji;

– 7 policjantom wymierzono karę dyscyplinarną wydalenia ze służby na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 3 ustawy o Policji;

– wobec 2 policjantów postępowanie karne zostało umorzone z uwagi na brak danych dostatecznie uzasadniających popełnienie przestępstwa;

– w 2 przypadkach nastąpiła śmierć funkcjonariusza na miejscu zdarzenia;

– w 6 przypadkach decyzje dotyczyły pracowników Policji;

– w 22 przypadkach sprawy w okresie sporządzania statystyki pozostawały w toku.

Z UDZIAŁEM POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH

Odrębną kategorią wydarzeń komunikacyjnych, będącą w szczególnym zainteresowaniu kierownictwa Policji, są wydarzenia komunikacyjne z udziałem pojazdów uprzywilejowanych. W Biurze Kontroli KGP oceniono 236 przypadków wydarzeń drogowych zaistniałych od 1 stycznia do 20 września 2017 roku, w których uczestniczyły takie pojazdy. W 90 przypadkach uznano, że winę za wypadek czy kolizję ponosił policjant, natomiast w 115 przypadkach sprawcami okazali się inni uczestnicy ruchu.

Do zdarzeń drogowych z udziałem pojazdów uprzywilejowanych dochodziło najczęściej – 106 razy, w trakcie prowadzonych przez policjantów pościgów oraz podczas przejazdów na interwencje lub do obsługi zdarzeń – 89 przypadków. Najwięcej zdarzeń – 131 przypadków, w których doszło do kolizji lub wypadku, miało miejsce na prostym odcinku lub łuku drogi.

W wymienionych zdarzeniach poszkodowanych zostało 79 osób, w tym 66 funkcjonariuszy, czego konsekwencją była czasowa utrata zdolności do wykonywania przez nich obowiązków służbowych. Uszkodzeniu uległo łącznie 246 pojazdów policyjnych.

CO POPRAWIĆ – WNIOSKI Z ANALIZY BK KGP

Analiza wydarzeń z udziałem pojazdów uprzywilejowanych przeprowadzona przez Biuro Kontroli KGP dostarczyła nie tylko danych statystycznych, ale także rekomendacji działań, jakie należy podjąć w celu poprawy sytuacji. Wskazano m.in. na konieczność zbadania, jaki wpływ na zdarzenia ma widoczność i słyszalność sygnałów pojazdów uprzywilejowanych przez innych uczestników ruchu drogowego. Analiza zawiera następujące zalecenia:

dla Biura Logistyki KGP:

– kontynuacja prac w zakresie oznakowania pojazdów Policji w celu zwiększenia ich widoczności dla innych uczestników ruchu drogowego (wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych przy opracowywaniu specyfikacji dla pojazdów uprzywilejowanych, aplikowanie do udziału w programach badawczych w celu uzyskania wsparcia w opracowaniu nowego modelu oznakowania pojazdów policyjnych);

dla Biura Ruchu Drogowego KGP:

– sporządzanie półrocznych analiz stanu bezpieczeństwa w zakresie zdarzeń drogowych z udziałem pojazdów uprzywilejowanych, które następnie przekazywane będą do komórek organizacyjnych KGP oraz jednostek organizacyjnych Policji;

– zaplanowanie i przeprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych propagujących właściwe zachowanie uczestników ruchu drogowego w sytuacjach przejazdu pojazdu uprzywilejowanego;

– ocena stopnia zaspokojenia potrzeb szkoleniowych po zakończonym przedsięwzięciu doskonalenia zawodowego lokalnego realizowanego w KWP/KSP dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi;

dla Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP:

– we współpracy ze szkołami policyjnymi oraz WSPol. w Szczytnie przeprowadzenie analizy dotyczącej możliwości doskonalenia umiejętności prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych z uwzględnieniem działań pościgowych i wykorzystywania pojazdu jako środka przymusu bezpośredniego (w ramach przedsięwzięcia centralnego szkolenia dla policjantów);

– wprowadzenie dla funkcjonariuszy prowadzących odprawy do służby wymogu przypominania i przekazywania informacji o obowiązku szczególnej ostrożności przy wykorzystywaniu pojazdów jako uprzywilejowane. 

ELŻBIETA SITEK

(Na podstawie „Analizy wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów i pracowników Policji zarejestrowanych w 2017 roku, opracowanej przez Biuro Kontroli KGP)

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 04.01.2019

Nasze galerie

  „Czerwony Bór 2019”

  ?

  Radość w Sułkowicach

  ?

  V Ogólnopolska Liga Strzelecka

  ?

  Garda 2018

  ?

  Warszawa z Policyjnego Mi-8

  ?

  Wiadomości z policja.pl