Informacje

 • 09.06.2011

  Od 1 lipca 2011 roku zaczną obowiązywać nowe zasady przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji.

  Ocena: 5.0
 • 09.06.2011

  Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał wyrok 25 lat więzienia dla Mateusza N. i 15 lat więzienia dla Piotra R. za zabójstwo w lutym ub.r. warszawskiego policjanta Andrzeja Struja. Funkcjonariusz zginął 10 lutego 2010 r. na przystanku tramwajowym: zwrócił uwagę dwóm młodym ludziom, którzy najpierw przeklinali, a później rzucili w kierunku wagonu kosz na śmieci.

  Ocena: 5.0
 • 08.06.2011

  Takim wynikiem zakończył się wczoraj na stadionie przy ul. Kawęczyńskiej w Warszawie mecz piłki nożnej między reprezentacjami polskiej Policji i Milicji ukraińskiej.

  Ocena: 0.0
 • 07.06.2011

  Wydział ds. Kontyngentów Policyjnych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP rozpoczyna dobór policjantów do składu osobowego XX rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP), pełniącej służbę w Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX).

  Ocena: 3.3
 • 06.06.2011

  Zgodnie z decyzją Komendanta Głównego Policji Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji przeprowadzi dobór policjantów do składu osobowego XX rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP), pełniącej służbę w Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie. Celem postępowania jest wyłonienie dowódcy jednostki i jego zastępcy, którzy włączeni zostaną w skład zespołu oceniającego predyspozycje policjantów do JSPP.

  Ocena: 0.0
 • 06.06.2011

  6 czerwca 2011 r. w polskim systemie prawnym pojawiło się nowe przestępstwo: tzw. stalking, definiowane jako uporczywe nękanie lub wzbudzanie uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia lub istotne naruszenie prywatności innej osoby lub osoby jej najbliższej.

  Ocena: 0.0
 • 01.06.2011

  Po raz trzeci Europol ogłosił konkurs na najlepszą fotografię – „Best Law Enforcement Photo 2011”.

  Ocena: 0.0
 • 30.05.2011

  Komendant Główny Policji podpisał decyzję nr 196 z dnia 27 maja 2011 r. w prawie powołania i funkcjonowania Centrum Obsługi Prezydencji Komendy Głównej Policji.

  Ocena: 0.0
 • 27.05.2011

  Prezydent podpisał nowelizacje ustawy o Policji, której celem jest zrównanie uprawnień rodzicielskich funkcjonariuszy z uprawnieniami rodzicielskim pracowników, gwarantowanych przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

  Ocena: 5.0
 • 26.05.2011

  Doprecyzowanie takich pojęć jak "wypadek zbiorowy" i "członkowie rodziny poszkodowanego", a także uregulowanie kwestii wypadków policjantów pełniących służbę za granicą - to tylko niektóre zmiany, jakie przewiduje projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji. Projektowany akt prawny został skierowany do uzgodnień międzyresortowych.

  Ocena: 0.0
 • 25.05.2011

  W związku z nowelizacją Kodeksu postępowania karnego i ustawy o Policji (Dz.U.11.53.273) w zakresie przepisów dotyczących czynności operacyjno-rozpoznawczych, przygotowano projekt nowego rozporządzenia w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Policję kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a także przetwarzania i niszczenia tych materiałów.

  Ocena: 0.0
 • 23.05.2011

  Ustawa, której projekt upubliczniono, określi zasady działania i warunki konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012 w Polsce. Projekt znowelizuje także takie akty prawne jak ustawę o Policji, kodeks karny, kodeks wykroczeń, kodeks postępowania karnego, ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych i inne.

  Ocena: 0.0
 • 20.05.2011

  Od jutra, 21 maja, zaczną obowiązywać przepisy ustawy z 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U. nr 92, poz.530).

  Ocena: 0.0
 • 20.05.2011

  19 maja 2011 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Rządowo - Związkowego z udziałem strony społecznej (Konwent Dziekanów Żołnierzy Zawodowych WP) - do spraw reformy emerytur mundurowych (w modelu zaopatrzeniowym dla funkcjonariuszy i żołnierzy nowo przyjmowanych do służby). Podczas trwania obrad podsumowano propozycje związków zawodowych oraz strony rządowej.

  Ocena: 0.0
 • 19.05.2011

  Dziś o godz. 14:00 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów rozpoczęło się decydujące spotkanie w sprawie emerytur mundurowych. Zgodnie z zapowiedziami strony związkowej jeśli nie nastąpi postęp w szukaniu kompromisu mogą to być ostatnie negocjacje mundurowych związkowców z rządem.

  Ocena: 0.0
 • 18.05.2011

  Wydział ds. Kontyngentów Policyjnych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji rozpoczyna nabór policjantów na kursy specjalistyczne, przygotowujące do służby poza granicami kraju, w kontyngentach policyjnych w charakterze ekspertów (tzw. kurs "UN").

  Ocena: 0.0
 • 18.05.2011

  16 maja br. weszło w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dn. 11 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych na teranie obiektów oraz w środkach przewozu osób podlegających ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz.U. 2011 nr 97 poz. 564).

  Ocena: 3.0
 • 16.05.2011

  Wzmocnienie nadzoru prokuratorskiego nad postępowaniem i wymóg niezwłocznego, protokolarnego i komisyjnego zniszczenia materiałów, które nie zawierają dowodów - to tylko niektóre zmiany przewidziane w projekcie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję czynności operacyjno – rozpoznawczych. Akt prawny został skierowany do uzgodnień międzyresortowych.

  Ocena: 0.0
 • 13.05.2011

  Obradował Komitet ds. Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012. Po roku działania i na rok przed imprezą może pochwalić się wypracowaniem kompleksowej, zintegrowanej koncepcji bezpieczeństwa. Teraz pora na realizacje jej elementów.

  Ocena: 0.0
 • 13.05.2011

  Zarządzeniem komendanta głównego Policji została powołana nowa komórka w strukturach Centralnego Biura Śledczego. Jej zadaniem będzie poszukiwanie niebezpiecznych przestępców działających w zorganizowanych grupach przestępczych.

  Ocena: 0.0


Nasze galerie

  Pływacy dla kolegi

  ?

  Garda 2018

  ?

  Rajd do Przysuchy

  ?

  Zaginieni w lesie

  ?

  Polska Policja Dziś

  ?

  Wiadomości z policja.pl