Adres redakcji:

02-514 Warszawa 12, ul. Domaniewska 36/38
tel. 22 60-161-26, fax 22 60-168-67

www.gazeta.policja.pl

Łączność z czytelnikami:

gazeta.listy@policja.gov.pl (22 60-121-87)

Sekretariat: Paulina Iwaniec

gazeta@policja.gov.pl

(22 60-161-26)


Redaktor naczelna: mł. insp. dr Iwona Klonowska

(22 60-132-24)

Zastępca redaktor naczelnej: Piotr Maciejczak

(22 60-116-19)

Sekretarz redakcji: Agata Guzdek-Szewczak

(22 60-161-32)

Zespół redakcyjny:

Andrzej Chyliński, Anna Krawczyńska, Klaudiusz Kryczka, Paweł Ostaszewski, Elżbieta Sitek, Aleksandra Wicik,


Reklama:

Krzysztof Chrzanowski

(22 60-160-86)

Dział foto: Andrzej Mitura

(22 60-115-96)

Studio graficzne: Krzysztof Zaczkiewicz, Krystyna Zaczkiewicz

(22 60-135-46)

Korekta: Elżbieta Mirowska (22 60-121-87)

Kolportaż: Krzysztof Chrzanowski (22 60-160-86)

Rada Naukowa Czasopism Policyjnych

Przewodniczący: nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, komendant główny policji

Prof. zw. dr hab. Brunon Hołyst

Prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński

Prof. dr hab. Wiesław Ambrozik

Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz

Prof. dr hab. Jerzy Bralczyk

Prof. zw. dr hab. n. med. Mariusz Frączek

Prof. zw. dr hab. Jerzy Kunikowski

Prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski

Prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik

Prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz

Prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka

Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski

Prof. zw. dr hab. Tadeusz Tomaszewski

Prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz – członek honorowy rady

Mł. insp. Mariusz Ciarka - Rzecznik Komendanta Głównego Policji

Druk i oprawa: ArtDruk
Nakład: 20 000 egz.


Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo skrótów i opracowania redakcyjnego tekstów przyjętych do druku oraz prawo nieodpłatnego publikowania listów.
Redakcja zastrzega sobie również możliwość nieodpłatnego wykorzystania publikowanych materiałów na własnej stronie internetowej. Za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń, listów i materiałów sponsorowanych redakcja nie odpowiada.

 

Zamówienia na prenumeratę:

Zamówienia na prenumeratę na rok 2018:

Redakcja Czasopisma „Policja 997”
ul. Domaniewska 36/38
02-514 Warszawa 12

tel. 22 60 160 86, 22 60 161 26, faks 22 60 168 67
e-mail: krzysztof.chrzanowski@policja.gov.pl

Cena prenumeraty rocznej miesięcznika „Policja 997” – 36

Płatników VAT prosimy o podanie numeru NIP.
Zamówienie zostanie zrealizowane po opłaceniu wysłanej do Zamawiającego faktury
lub po dokonaniu przez Zamawiającego wpłaty na konto:

Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa
NBP O/O Warszawa

18 1010 1010 0071 2622 3100 0000

W tytule wpłaty prosimy wpisać: „Prenumerata Policji 997”

W treści zamówienia należy podać imię, nazwisko, adres do wysyłki miesięcznika oraz kontakt telefoniczny lub mejlowy.
Składając zamówienie prosimy określić jaką formę płatności Państwo wybierają.

Prenumerata roczna obejmuje numery od 1 do 12 danego roku kalendarzowego.

Wpłaty niepoprzedzone zamówieniem będą zwracane bez realizacji.

Egzemplarze miesięcznika w policyjnej dystrybucji wewnętrznej są bezpłatne.

 

A
A+
A++
Wstecz
Drukuj
PDF
Powiadom znajomego
Ocena: 4/5 (13)