Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Potrzebna dyskusja

O postępowaniu dyscyplinarnym w nowej ustawie o Policji z insp. dr. Mariuszem Rogiem rozmawia Hanna Świeszczakowska

Z postępowaniami dyscyplinarnymi w Policji jest problem od wielu lat. Policjanci i związkowcy zarzucają przepisom ustawowym przede wszystkim to, że przewidują podwójne karanie za ten sam czyn. Czy jest nadzieja, że w nowej, dopiero projektowanej, ustawie o Policji przepisy te się zmienią?

- Aktualna ustawa o Policji (art. 132 ust. 4) przewiduje, że czyn stanowiący przewinienie dyscyplinarne, który wypełnia jednocześnie znamiona przestępstwa lub wykroczenia albo przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej niezależnie od odpowiedzialności karnej. W projekcie nowej ustawy o Policji zaproponowano (art. 187), aby policjant nie odpowiadał dyscyplinarnie za popełnienie czynu o znamionach wykroczenia albo wykroczenia skarbowego, z wyjątkiem przypadków stawienia się do służby w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka oraz spożywania alkoholu lub podobnie działającego ś rodka w czasie sł uż by, lub w obiektach albo na terenach zajmowanych służbowo przez Policję. Przy takiej konstrukcji przepisu unika się podwójnej odpowiedzialności za popełnione wykroczenie. [...]

[...] Może nie zwalniać przed prawomocnym wyrokiem? Obowiązuje przecież zasada domniemania niewinności.

- Konstrukcja zasady domniemania niewinności jest jak najbardziej słuszna. Istnieje jednak inny aspekt problemu. Postępowania sądowe są na ogół długotrwałe. Jak pogodzić interes służby policyjnej z przypadkami, gdy ewidentnie policjant naruszył normy prawa karnego? Co zrobić z policjantem, który, kierując po pijanemu, potracił swoim samochodem dziecko? Przecież trzeba go zwolnić.

Skutki materialne i moralne postępowania dyscyplinarnego zakończonego zwolnieniem są jednak nieodwracalne.

- Trzeba więc wprowadzić sposoby rekompensaty tych strat w przypadku uniewinnienia przed sądem. Tu chodzi nie tylko o przywrócenie do służby bez spełniania jakichkolwiek warunków, ale i o jakąś formę rehabilitacji. Problemów do rozstrzygnięcia jest więcej, dlatego uważam, że potrzebna jest ogólnopolicyjna dyskusja na temat odpowiedzialności dyscyplinarnej. Powinna ona przynieść odpowiedzi na pytania, czy i jak oraz za co karać dyscyplinarnie.

Czekamy na listy, artykuły, wypowiedzi (gazeta.listy@policja.gov.pl). Najciekawsze z nich zamieścimy na naszych łamach i stronie internetowej.

Archiwalne wydania POLICJA 997 w postaci plików PDF, można pobrać z archiwum strony.