Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Stypendia dla sierot - terminy

Pomoc finansowa na kształcenie sierot po policjantach, którzy ponieśli śmierć w związku ze służbą, będzie w tym roku wypłacana po raz drugi.

Mogą się o nią ubiegać uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych i studenci szkół wyższych. Warunkiem jest uzyskanie promocji. Wnioski należy składać do komendanta głównego Policji za pośrednictwem komend wojewódzkich w ściśle określonych terminach - dla uczniów do 31 lipca, dla słuchaczy i studentów - do 30 września. Wnioski złożone w terminie będą mogły być później uzupełnione. Te, które wpłyną za późno, nie będą rozpatrywane.

Wniosek powinien zawierać:
- imię, nazwisko i adres osoby uprawnionej (albo wnioskodawcy, jeśli jest to inna osoba);
- numer i datę wydania aktu zgonu policjanta wraz z oznaczeniem organu, który ten akt wydał;
- numer i datę wydania orzeczenia komisji lekarskiej, która ustalała związek zgonu ze służbą; wystarczy zaświadczenie wydane przez kadry albo zakład emerytalno-rentowy o tym, że orzeczenie jest w aktach;
- zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o tym, ile semestrów trwa nauka;
- zobowiązanie wnioskodawcy, że poinformuje komendanta głównego o przerwaniu edukacji w czasie roku szkolnego (akademickiego);
- nazwę banku i numer konta, na które pomoc powinna wpływać.
Stypendiami zajmuje się w Biurze Finansów Komendy Głównej Policji pani Iwona Charytonik, tel. (22) 60 134 58.

Irena Fedorowicz

Zasady przyznawania pomocy reguluje rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji nr 707 z 28 maja 2007 roku, które zostało wydane na podstawie art. 116a ustawy o Policji.

Czekamy na listy, artykuły, wypowiedzi (gazeta.listy@policja.gov.pl). Najciekawsze z nich zamieścimy na naszych łamach.

Artykuł w pełnej wersji przeczytacie w tradycyjnym - papierowym wydaniu miesięcznika POLICJA 997.