Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Tak ma być...

MSWiA przedstawiło założenia projektu nowych rozwiązań emerytalnych dla służb mundurowych. Kogo i w jakim stopniu dotyczyłyby planowane zmiany? Jak oceniają je sami zainteresowani?

Minimalny staż pracy uprawniający do nabycia praw emerytalnych byłby podwyższony z obecnych 15 do 25 lat. Jednocześnie zarówno kobiety, jak i mężczyźni musieliby osiągnąć 55 lat życia. Pełna emerytura wynosiłaby 80 proc. podstawy wymiaru, czyli średniego uposażenia z ostatnich trzech lat służby.

Możliwe byłoby również przejście na wcześniejszą emeryturę przed osiągnięciem wieku emerytalnego (ale obowiązkowo po przepracowaniu 25 lat). Wówczas wynosiłaby ona minimum 65 proc. podstawy wymiaru (staż 25 lat); nie mogłaby jednak przekroczyć 75 proc. (29 lat i więcej).

Nowe regulacje dotyczyłyby funkcjonariuszy przyjętych do służby po 1 stycznia 1999 roku. W założeniach przesłanych do konsultacji mówi się, że funkcjonariusze urodzeni po 31 grudnia 1968 roku, a przyjęci do służby przed 1 stycznia 1999 roku mogliby w ciągu 2 lat od wejścia w życie nowej ustawy (lata 2010–11) wybrać stary lub nowy system emerytalny.

Starsi wiekiem, a przyjęci do służby przed 1 stycznia 1999 roku podlegać będą przepisom emerytalnym na dotychczasowych zasadach.

17 lutego na stronie MSWiA pojawiła się informacja: „projekt ten zakłada, iż funkcjonariusze przyjęci do służby przed 2 stycznia 1999 roku będą korzystać z uprawnień emerytalnych na dotychczasowych zasadach, tj. na podstawie ustawy z 18 lutego 1994 roku”.

(…)

Żadnych uwag nie zgłoszono w garnizonie lubuskim oraz w Biurze Ruchu Drogowego KGP.

Pozytywne świadectwo założeniom wystawił jedynie szef łódzkiej Policji insp. Marek Działoszyński.

(…)

Jego poglądów nie podzielili pozostali opiniujący.

Oto fragmenty niektórych opinii:

KWP w Lublinie: (...) ustawa może prowadzić do uzasadnionych wątpliwości co do jej zgodności z postanowieniami Konstytucji RP. Podział jej adresatów na grupy w zależności od wieku czy daty przyjęcia do służby bezspornie rodzi wątpliwości co do jego zgodności z art. 32.

(...)

Biuro Kryminalne KGP: (...) próg wiekowy 55 lat dla kobiet i mężczyzn uprawniający do przejścia na emeryturę należy uznać za zbyt wysoki. Podkreślić należy w tym miejscu, że funkcjonariusze są zwalniani z konieczności zaliczenia sprawdzianu ze sprawności fizycznej w wieku 45 lat – kobiety i 50 lat – mężczyźni (co wiąże się z ich spadkiem sprawności fizycznej)

(...)

KWP w Radomiu: (...) Założenia projektu przez większość policjantów zostały ocenione negatywnie jako zmiana na niekorzyść obowiązujących reguł w trakcie służby. Policjanci postulują, aby nowe regulacje dotyczyły funkcjonariuszy, którzy będą przyjęci do służby pod rządami nowych uregulowań;

(…)

Wszystkie opinie zostały przesłane wicepremierowi, ministrowi MSWiA Grzegorzowi Schetynie.

Przemysław Kacak
zdj. autor

Co o planowanych zmianach sądzą policjanci i policyjni związkowcy – przeczytać można w tradycyjnym, drukowanym wydaniu „Policji 997”


Nowe założenia do projektu

6 marca br. wicepremier, minister spraw wewnętrznych i administracji Grzegorz Schetyna ogłosił nowe założenia do projektu reformy emerytur służb mundurowych. Zakładają one podział policjantów (i funkcjonariuszy innych służb podległych MSWiA) na trzy grupy:

1. Funkcjonariusze, którzy 1 stycznia 2010 r. nie będą pozostawali w służbie (nowi policjanci i ci, którzy zostaną przywróceni do służby po tej dacie) –uprawnienia emerytalne – po 25 latach służby; podstawa wymiaru – średnia z ostatnich 36 miesięcy; wysokość świadczenia po 25 latach – 66 proc.; plus 1,9 proc. podstawy wymiaru za każdy kolejny rok; max. 85 proc.); nie będzie zwiększania emerytury z tytułu inwalidztwa związanego ze służbą.

2. Funkcjonariusze, którzy 1 stycznia 2010 r. będą mieli ukończone 15 lat służby – emerytura w całości na dotychczasowych zasadach (po 15 latach 40 proc. ostatniego uposażenia, 2,6 proc. podstawy wymiaru za każdy kolejny rok, max. 75 proc.; pozostaje zwiększenie świadczenia z tytułu inwalidztwa związanego ze służbą - max. 15 proc.).

3. Funkcjonariusze, którzy 1 stycznia 2010 r. będą mieli mniej niż 15 lat stażu w służbie – w ciągu pół roku będą mogli wybrać system emerytalny; niezależnie od tego, który wybiorą, podstawą obliczenia świadczenia będzie średnie uposażenie z ostatnich 36 miesięcy służby, a emerytura nie będzie zwiększana z tytułu orzeczenia inwalidztwa w związku ze służbą.