Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Handel ludźmi i niewolnictwo ustawowo zdefiniowane

Ukazał się Dziennik ustaw nr 98 zawierający m.in. nowelizację Kodeksu karnego. W art. 115 dopisano ustawowe definicje handlu ludźmi i niewolnictwa.

Zgodnie z nowelizacją handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka albo w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy.

Wszystkie wymienione powyżej czynności muszą się odbywać z zastosowaniem:

- przemocy lub groźby bezprawnej
- uprowadzenia
- podstępu
- wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania.
- nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności
- udzielania albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego. Wtedy mamy do czynienia z handlem ludźmi także wtedy, gdy nie zostały użyte wyliczone powyżej metody.

Niewolnictwo zdefiniowano jako stan zależności, w którym człowiek jest traktowany jak przedmiot własności.

Handel ludźmi został spenalizowany w dodanym do Kodeksy karnego art. 189a i będzie podlegał karze pozbawienia wolności od lat 3. Przygotowanie do tego przestępstwa będzie podlegało karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat pięciu.

Niewolnictwo spenalizowano w ustawie Przepisy wprowadzające Kodeks karny. Dotychczasowy art. 8 tej ustawy mówiący o oddaniu osoby w stan niewolnictwa i uprawianiu handlu niewolnikami rozszerzono o utrzymywanie osoby w stanie niewolnictwa. Kara nie uległa zmianie i nadal za czyn ten grozi pozbawienie wolności na czas nie krótszy od lat trzech.

Nowelizacja wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy, czyli 8 września 2010 r.