Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Umowy na dostawę letniego umundurowania podpisane

Jak informuje Biuro Logistyki Policji w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, KGP podpisała umowy na dostawy letniego umundurowania nowego wzoru:

- 30 tys. szt. spodni letnich do półbutów (umowa z dnia 27 kwietnia br.),
- 30 tys. par półbutów służbowych (umowa z dnia 12 maja br.),
- 60 tys. szt. koszulek polo z krótki rękawem (umowa z dnia 14 maja br.).

Do chwili obecnej Biuro Logistyki Policji KGP przeprowadziło dwa komisyjne odbiory jakościowe wymienionych przedmiotów letniego umundurowania:
- w dniu 20 maja 2010 r. 4.700 szt. spodni letnich do półbutów, z czego do chwili obecnej do jednostek Policji zrealizowane zostały dostawy w ilości 2.000 szt. – KWP Łódź oraz 2.700 szt. - KSP).
W KSP do dnia dzisiejszego wydano z magazynu jednostki 30 szt. spodni letnich do półbutów. Wyposażanie funkcjonariuszy w ww. elementy ubioru służbowego odbywa się na bieżąco. Natomiast w KWP w Łodzi jednostki jej podległe zostały powiadomione o możliwości pobierania letniego umundurowania.
- w dniu 10 – 11 czerwca 2010 r. 5.000 par półbutów służbowych, z czego w pierwszej kolejności dostawy trafiać będą do KWP Łódź, KSP, KGP.
Pozostałe dostawy realizowane będą przez wykonawców sukcesywnie zgodnie z warunkami zawartych umów.

W najbliższym czasie planowane są następujące odbiory:

• spodni letnich do półbutów:
- w dniu 18 czerwca 2010 r. - 13.100 szt., z czego zgodnie z rozdzielnikiem stanowiącym załącznik do umowy ilość ta, rozdysponowana zostanie w następujący sposób: Olsztyn - 1.100 szt., Kraków - 2.500szt., Wrocław - 2.200 szt., Radom - 1.900 szt., Białystok - 900 szt., Lublin - 1.600 szt., Gdańsk - 1.700 szt., Szczecin - 1.400 szt.;
- w dniu 23 czerwca 2010 r. – 5.100 szt., z czego do jednostek Policji Wykonawca przekaże bezpośrednio do KWP Poznań – 2.500 szt., KWP Bydgoszcz – 1.700 szt., Gorzów Wlkp. 900 szt.;

• półbutów służbowych:
- koniec czerwca/początek lipca ok. 10.000 par, które przekazane zostaną do KWP Olsztyn, KWP Kraków, KWP Wrocław, KWP Radom, KWP Poznań, KWP Gorzów Wlkp., KWP Bydgoszcz;

• koszulek polo z krótkim rękawem
- koniec czerwca/początek lipca ok. 5.000 szt. - KSP, KWP Łódź, KGP.

Informacja o przetargu na elementy zimowego umundurowania znajdzie się w lipcowym numerze miesięcznika "Policja 997".