Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Pozytywna ocena Policji

Policja jest jedną z najlepiej notowanych instytucji w Polsce. Pozytywnie ocenia ją niemal trzy czwarte Polaków – 72 proc. Przeciwne zdanie wyraża co piąta osoba – 19 proc., natomiast 9 proc. nie potrafi wypowiedzieć się na ten temat.

To wyniki kolejnej edycji badania dotyczącego oceny instytucji publicznych, przeprowadzonego w czerwcu 2010 roku przez Centrum Badania Opinii Społecznej na reprezentatywnej próbie losowej 977 dorosłych Polaków.

W tej edycji badania respondenci oceniali również działalność: parlamentu, władz samorządowych, Kościoła, związków zawodowych, wojska i Państwowej Straży Pożarnej. W czerwcu 2010 roku wyższe od Policji noty uzyskały Państwowa Straż Pożarna i wojsko. Pozostałe instytucje oceniono niżej. Wysokie i stabilne notowania Policji utrzymują się od ponad trzech lat.