Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Racjonalizacja uposażeń jeszcze w tym półroczu?

MSWiA zaprezentowało założenia do projektu ustawy o racjonalizacji uposażeń służb mundurowych w wersji skierowanej na Stały Komitet Rady Ministrów.

W założeniach czytamy m.in., że przez zwolnienie lekarskie funkcjonariusza żołnierza należy rozumieć nieobecność w służbie spowodowaną chorobą własną, opiekę nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny.

Ustalono, że zwolnienie od zajęć służbowych z powodu choroby będzie następowało na podstawie zaświadczenia lekarskiego. Z uwagi na dobro służby przewiduje się w uzasadnionych przypadkach odstępstwo od tej zasady. Projektowana regulacja nie przewiduje tworzenia odrębnego mechanizmu kontroli prawidłowości wystawiania zwolnień lekarskich.

W projekcie przyjęto zasadę, że uposażenie przebywającego na zwolnieniu lekarskim funkcjonariusza ulega obniżeniu o 20%. Środki finansowe pochodzące ze zmniejszeń uposażeń, będą przekazywane na fundusz nagród i zapomóg dla wykonujących zadania służbowe w zastępstwie nieobecnych z powodu zwolnień lekarskich. Projekt nie przewiduje utworzenia odrębnego funduszu nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy zastępujących przebywających na zwolnieniach lekarskich.

W prezentowanych założeniach przyjęto, że uposażenia funkcjonariuszy nie ulegną zmniejszeniu w przypadku zwolnień lekarskich z powodu :
- wypadków w drodze do służby lub ze służby,
- wypadków w czasie służby,
- chorób przypadających w czasie ciąży,
- poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

Ponadto ustalono, że nie ulegają zmniejszeniu uposażenia funkcjonariuszy korzystających ze zwolnień lekarskich, podczas misji oraz działań ratowniczych poza terytorium RP.

Zmniejszenie uposażenia żołnierza tytułem przebywania na zwolnieniu lekarskim następować będzie w kolejnym miesiącu rozliczeniowym. Przebywanie na zwolnieniach lekarskich będzie miało też wpływ na zmniejszenie nagrody rocznej, tj. proporcjonalnie do czasu przebywania na zwolnieniach lekarskich. Przyjęto też, że obniżenie uposażenia z powodu przebywania na zwolnieniach lekarskich, nie będzie stanowiło podstawy do zmniejszenia podstawy naliczeń uprawnień emerytalnych

Przewiduje się, że ustawa wejdzie w życie w I połowie 2011 r.
 

Pliki do pobrania