Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Poszukiwany chętny do pracy w Hadze

W związku z planowanym objęciem przez Polskę 1 lipca 2011 r. przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP przeprowadzi postępowanie kwalifikacyjne mające na celu wyłonienie kandydata do pełnienia w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2011 r. służby w Polskim Biurze Łącznikowym przy Europolu w Hadze.

Funkcjonariusze Policji ubiegający się o delegowanie do służby w Polskim Biurze Łącznikowym przy Europolu w Hadze powinni spełniać następujące kryteria:

- posiadać co najmniej 5-leni staż służby w Policji;
- swobodnie posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie;
- posiadać wiedzę z zakresu realizacji zadań o charakterze operacyjno-procesowym;
- posiadać wiedzę dotyczącą zasad międzynarodowej współpracy w zakresie wymiany informacji operacyjno-procesowych oraz miedzynarodowych kanałów informacji;
- posiadać poświadczenie bezpieczeństwa uprawniajce do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne”.

CV wraz z zaakceptowanym przez przełożonego raportem o udział w poostepowaniu kwalifikacyjnym (zatwierdzonym przez przełożonego właściwego w sprawach osobowych) należy przedsyłć faksem za pośrednictwem komórek kadr, a w przypadku KGP za pośrednictwem biur, do SEcji ds. Europolu Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP – nr faksu (72) 14494 do 25 marca 2011 roku.

Ponadto należy podać adresy e-mail osoby aplikującej i komórki kadrowej oraz ich numery telefonów.

Ewentualne pytania należy kierować do Sekcji ds. Europolu BMWP KGP, tel. (72) 15220.