Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Projekt "Programu modernizacji"

Na stronie internetowej MSWiA opublikowano projekt uchwały Rady Ministrów o ustanowieniu programu wieloletniego pn. „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2012-2016”. Zakłada on dalsze modernizowanie formacji bezpieczeństwa i porządku publicznego. Program zakłada przeznaczenie dla Policji kwoty 2.680.000 tys. zł.

Jak napisano w uzasadnieniu, środki te mają być przeznaczone na realizację następujących przedsięwzięć:

Zakup sprzętu transportowego oraz obsługowo-naprawczego

Planowany jest zakup 2.252 szt. pojazdów oraz urządzeń warsztatowych i diagnostycznych o łącznej wartości ok. 324.755 tys. zł, w tym m. in. 5 szt. śmigłowców, 2.056 szt. samochodów osobowych i 58 szt. osobowych terenowych, 109 szt. samochodów typu furgon (w tym 65 w wersji wypadowy), 36 szt. pojazdów specjalnych, 41 szt. łodzi oraz 2 szt. motocykli.

Zakup sprzętu i wyposażenia

Wprowadzenie na wyposażenie nowoczesnej broni, w tym m.in. pistoletów samopowtarzalnych, umożliwi zakończenie wymiany broni dla służb liniowych Policji, a tym samym zapewni pełną unifikację stosowanej amunicji do standardu 9 mm Parabellum. Docelowe potrzeby w zakresie broni krótkiej dla policjantów służby prewencyjnej i kryminalnej wynoszą ok. 95.650 szt. Na koniec br. na wyposażeniu Policji znajdować się będzie ok. 83.770 kpl. nowoczesnej broni krótkiej, tj. pistoletów P99 i GLOCK, co zabezpieczy potrzeby ww. służb liniowych w na poziomie 87,6 %. W ramach dalszej modernizacji sprzętu uzbrojenia planowany jest zakup broni krótkiej w ilości pozwalającej na zabezpieczenie 100% potrzeb Policji, tj. 16.539 szt. pistoletów samopowtarzalnych 9 mm. Ponadto przewidywany jest zakup specjalistycznej broni strzeleckiej oraz niezbędnych środków przymusu bezpośredniego.

Realizacja Programu umożliwi dalsze doposażenie Policji w sprzęt specjalny i techniki. Dla zabezpieczenia potrzeb konieczny jest zakup kamizelek kuloodpornych kamuflowanych, kamizelek kuloodpornych na mundur i ubrań antyodłamkowych. Zagwarantowanie dodatkowych środków finansowych w kolejnych latach pozwoliłoby na kontynuację przedsięwzięcia przemundurowania policjantów, rozpoczęte w 2009 r.Konieczna jest kontynuacja zakupów dla pozostałych funkcjonariuszy w celu wykonania kompleksowej wymiany umundurowania. W 2011 r. planowane są zakupy przedmiotów mundurowych nowego wzoru w ilości ok. 11 tys. kompletów. Celowym byłoby wyposażenie w nowe umundurowanie do 2012 r. wszystkich policjantów służby prewencyjnej, a w kolejnych latach pozostałych funkcjonariuszy.

Włączenie do procesu dalszej modernizacji Policji obszaru badań kryminalistycznych pozwoli na usystematyzowaną politykę wyposażenia laboratoriów. Do priorytetowych potrzeb wyposażenia laboratoriów zalicza się m. in. wzmocnienie sprzętowe pracowni badań technicznych dokumentów, modernizację policyjnych centrów wykonywania fotografii dla celów procesowych,wymianę sprzętu optycznego do badan mikroskopowych, wzmocnienie sprzętowe pracowni badań broni i balistyki, rozszerzenie możliwości badawczych pracowni badań metalograficznych, utworzenie pracowni badania krwi na zawartość środków podobnie działających do alkoholu, modernizację wyposażenia pracowni badań narkotyków i przystosowanie ich do prowadzenia badań identyfikacyjnych tzw. dopalaczy, czy modernizację wyposażenia pracowni badań materiałów wybuchowych i rozszerzenie ich możliwości badawczych.

Zakup i modernizacja sprzętu łączności i systemów IT

Rosnące znaczenie komunikacji wewnętrznej wymaga wprowadzenia narzędzi, zwiększających możliwości komunikacyjne wewnątrz Policji. Integracja dostępnych metod komunikacyjnych przy możliwie małej liczbie narzędzi będzie możliwa dzięki migracji usług do telefonii IP. Wykorzystanie sieci IP i aparatów IP o rozbudowanej funkcjonalności w miejsce tradycyjnych do realizacji połączeń telefonicznych i wideo-telefonicznych zwiększy mobilność pracowników.

Istotne znaczenie ma również potrzeba usprawnienia sposobu planowania oraz rozbudowy eksploatowanego systemu teleinformatycznego. W tym celu niezbędny jest zakup specjalistycznego narzędzia do inwentaryzacji istniejących zasobów teletechnicznych oraz pośrednio wpłynie na racjonalizację wydatków przeznaczonych na system teleinformatyczny. Łączny koszt przedsięwzięcia szacuje się w wysokości 284.000 tys. zł, w tym m. in. na: modernizację infrastruktury teletransmisyjnej – zakup urządzeń sieciowych i włókien światłowodowych, zakup stanowisk dostępowych, modernizację siłowni telekomunikacyjnych lub centralnych systemów UPS wraz z systemami klimatyzacji, doposażenie systemu komunikacyjnego Policji opartego o telefonię IP, modernizacja infrastruktury pasywnej oraz aktywnej MAN/LAN/KGP, czy modernizacja i doposażenie systemów radiokomunikacyjnych.

Poprawa stanu infrastruktury budowlanej

Szacuje się, że na realizację już rozpoczętych, jak również nowych zamierzeń inwestycyjnych związanych z budownictwem służbowym Policji oraz zadań remontowych i zakupu wyposażenia kwaterunkowego do wyremontowanych i zmodernizowanych obiektów, niezbędne są środki w łącznej wysokości 1.116.815 tys. zł, w tym: 666.815 tys. zł potrzeby inwestycyjne oraz 450.000 tys. zł potrzeby remontowo-wyposażeniowe.

W chwili obecnej posiadane środki finansowe przeznaczone na działalność inwestycyjno – remontową w 2011 r. w łącznej kwocie 180 mln zł (inwestycje 90 mln zł, remonty 90 mln zł) pozwalają jedynie na realizację zadań w bardzo ograniczonym zakresie, głównie koncentrując się na kontynuowaniu już rozpoczętych zadań.

Mając na uwadze realne możliwości budżetu Policji w zakresie przedsięwzięć inwestycyjno – remontowych, jak również racjonalizację ponoszonych wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości, określone zostały trzy priorytety koncentrowania nakładów w tym zakresie: wykonanie termomodernizacji obiektów w celu zmniejszenia kosztów związanych z ich ogrzewaniem, ograniczanie liczby obiektów będących w posiadaniu zależnym, a w przypadkach gdzie generowane są największe koszty zastępowanie ich poprzez budowę własnych obiektów, budowy nowych siedzib jednostek z uwagi na bardzo zły stan techniczny zajmowanych obiektów (groźba zawalenia lub wyłączenia z eksploatacji obiektu przez nadzór budowlany) przy współudziale środków pozabudżetowych (unijnych, samorządowych).

Wzmocnienie motywacyjnego system uposażeń funkcjonariuszy

Jak napisano w uzasadnieniu, realizacja Programu umożliwi dalszy wzrost uposażeń funkcjonariuszy w ścisłym powiązaniu uposażenia policjanta ze specyfiką i warunkami służby oraz uzyskiwanymi efektami. Ma być ona również skutecznym elementem działań o charakterze dyscyplinującym i antykorupcyjnym. Ewentualne nowe rozwiązania systemu motywacyjnego powinny być proste i zrozumiałe. Wśród zgłaszanych propozycji zmian znajdują się:
- zapewnienie środków finansowych na dodatki przyznawane na czas określony, które wraz z systemem opiniowania mogłyby stać się skutecznym i ekonomicznie uzasadnionym czynnikiem motywującym do wydajniejszej i efektywniejszej służby,
- podwyższenie dodatku za stopień policyjny,
- rozszerzenie katalogu stanowisk policyjnych, co umożliwi awans, głównie w korpusie podoficerów i aspirantów.

Na wdrożenie motywacyjnego systemu uposażeń policjantów przewiduje się środki w kwocie 605.931 tys. zł, umożliwiające wzrost wielokrotności kwoty bazowej stanowiącego przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Policji w okresie lat 2013-2015 łącznie o 0,30 wielokrotności kwoty bazowej, tj. do 2,95 w ostatnim roku Programu. Oznacza to w okresie trzech lat tj. 2013-2015 podwyżkę przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy wynoszącej (z 1/12 nagrody rocznej), przy kwocie bazowej dla funkcjonariuszy wynoszącej 1.523,29 zł, łącznie o 494 zł.

Wzrost konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych

Przyjmując założenie, że realizacja tego przedsięwzięcia, będzie rozłożona na trzy lata, wzrost wynagrodzeń pracowników mógłby następować stopniowo. Proponuje się zwiększenie wynagrodzeń pracowników cywilnych poprzez przyznanie środków finansowych w wysokości 100 zł na etat w 2013 roku i po ok. 150 zł na etat w 2014 i 2015 roku. Łącznie wynagrodzenie pracownika cywilnego w Policji wzrosłoby o 400 zł.

Pliki do pobrania

  • (plik pdf - 151.67 KB)
  • (plik pdf - 308.72 KB)
  • (plik pdf - 474.32 KB)
  • (plik pdf - 67.59 KB)