Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Przesyłanie broni

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu i warunków przesyłania broni lub amunicji za pośrednictwem operatorów świadczących usługi pocztowe. Przewiduje ono m.in., że adresat takiej przesyłki będzie obowiązany odebrać ją osobiście z placówki pocztowej.

Rozporządzenie ma również umożliwić skorzystanie z usługi operatora pocztowego w wypadku przesyłania amunicji. Dotąd przepisy umożliwiały takie działania wyłącznie w odniesieniu do broni. Operator jest obowiązany prowadzić ewidencję przesyłek zawierających broń i amunicję zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Nowym rozwiązaniem jest wprowadzenie obowiązku osobistego odbioru przesyłki przez adresata w placówce operatora, w specjalnie wyodrębnionym do tego celu pomieszczeniu. Operator niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie, w formie pisemnej, komendanta wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na miejsce pobytu lub siedzibę odbiorcy.

Przepisy określają warunki przesyłania broni lub amunicji. Wymagane jest opakowanie zaplombowane i oznakowane przez operatora w sposób trwały i widoczny. W przypadku przesyłki, nadesłanej z zagranicy, niespełniającej tego wymogu, operator musi zapewnić właściwe jej oznakowanie i opakowanie. Na opakowaniu przesyłki powinno być umieszczone pouczenie: „Znalazca niniejszej przesyłki powinien niezwłocznie przekazać ją najbliższej jednostce Policji. Przesyłki nie rozplombowywać i nie otwierać”. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki operator pocztowy sporządza protokół, a jeżeli stwierdzi brak w zawartości przesyłki, musi niezwłocznie powiadomić o tym Policję.

AWz
 

Pliki do pobrania