Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Świadczenia zdrowotne dla weteranów

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przedstawiło projekt rozporządzenia dotyczący odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej, które udzielane są weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom.

Przepisy mają dotyczyć tych policjantów, którzy uzyskają status weterana poszkodowanego zgodnie z przepisami ustawy o weteranach działań poza granicami państwa. Projektowane rozporządzenie określi szczegółowe warunki i tryb otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń, które wiążą się z leczeniem urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Świadczenia zdrowotne udzielane są weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom na wniosek, który może zostać złożony przez samego zainteresowanego albo przez osobę przez niego upoważnioną. Projekt przewiduje możliwość zasięgnięcia przez Ministra Spraw Wewnętrznych opinii komisji lekarskiej MSW, co do potrzeby i zasadności udzielenia wybranego świadczenia zdrowotnego. Weteran poszkodowany-funkcjonariusz zostanie skierowany do świadczeniodawcy, z którym zawarto umowę i który wykona wskazane usługi.

Planuje się, że rozporządzenie wejdzie w życie 30 marca 2012 r., czyli równocześnie z ustawą o weteranach.

Oprac. AWz
 

Pliki do pobrania