Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Dla dochodzeniowców

W dniu 15 lutego 2012 r. Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński podpisał zarządzenie nr 109 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym oraz Wytyczne nr 3 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo- śledczych przez policjantów.

Zarządzenie wejdzie w życie 29 lutego 2012 r. W tym dniu straci moc obowiązującą Zarządzenie nr 1426 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie metodyki wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych przez służby policyjne wyznaczone do wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców (Dz. Urz. KGP z 2005 r. Nr 1, poz.1, z wyjątkiem przepisów działów 15 i 16, które stracą moc z dniem 31 grudnia 2012 r.

Ze względu na ograniczoną kompetencję regulacyjną Komendanta Głównego Policji wynikającą z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji do określania metodyki wykonywania zadań przez służby policyjne wyłącznie w zakresie nieobjętym przepisami powszechnie obowiązującymi, sformułowane dotychczas w uchylonym zarządzeniu uregulowania zostały zawarte w dwóch aktach prawnych.

ZARZĄDZENIE

Zarządzenie nr 109 z dnia 15 lutego 2012 r. określa metodykę wykonywania zadań Policji w zakresie ścigania przestępstw i zawiera uregulowania dotyczące:

- planowania przebiegu postępowania przygotowawczego i nadzoru nad tym przebiegiem,
- współdziałania jednostek Policji i innych organów uprawnionych do prowadzenia postępowań przygotowawczych,
- ewidencji i przechowywania dowodów rzeczowych, ze szczególnym uwzględnieniem śladów kryminalistycznych,
- prowadzenia niezbędnych w postępowaniu przygotowawczym ewidencji oraz korzystania ze zbiorów informacji szczególnie przydatnych w jego prowadzeniu,
- prowadzenia akt postępowań przygotowawczych.

WYTYCZNE

Dyspozycje instruujące o sposobie stosowania przepisów procedury karnej przy wykonywaniu poszczególnych czynności procesowych (dochodzeniowo-śledczych w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji), ze względu na to, iż są wydawane na podstawie normy kompetencyjnej określonej w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, zostały zawarte w wytycznych nr 3 z 15 lutego 2012 r. Wytyczne obejmują wyłącznie objaśnienia interpretacyjne oraz wskazówki instruktażowe dotyczące prowadzenia postępowania przygotowawczego, ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji Kodeksu postępowania karnego przeprowadzonych w latach 2005 – 2011, a także polecenia i zalecenia zawarte w pismach instrukcyjnych Komendanta Głównego Policji i Dyrektora Biura Kryminalnego KGP, kierowanych w latach 2005-2011 do jednostek organizacyjnych Policji, oraz doświadczenia z dotychczasowej prokuratorskiej i policyjnej praktyki ścigania karnego.

Nowe akty prawne są zamieszczone w Internetowym Systemie Aktów Prawnych: Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Policji pod adresem http://www.edziennik.policja.gov.pl/ w zakładce dzienniki.

Pliki do pobrania