Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Dodatkowy urlop tylko dla weterana cywila

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi interpretacji art. 35 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2011 r. nr 205 poz. 1203) dotyczącego pięciu dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym przysługującemu weteranowi oraz weteranowi poszkodowanemu pozostającemu w stosunku pracy, Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP zwróciło się do Biura Prawnego KGP o wydanie w tej sprawie opinii prawnej.

Zdaniem Biura Prawnego wspomniany urlop przysługuje tylko weteranom pracownikom, nie przysługuje zaś weteranom, którzy są funkcjonariuszami Policji. Biuro Prawne wskazuje na orzecznictwo sądowe, w którym utrwalił się pogląd, zgodnie z którym stosunek służbowy policjanta powstaje w drodze mianowania, które nie jest jednak „mianowaniem” w rozumieniu Kodeksu pracy (wyrok WSA w Białymstoku z dnia 23 lutego 2006 r. sygn. Akt II SA/Bk943/05, uchwała SN z dnia 6 lipca 2011 r., sygn. Akt II PZP/1/11).

Stosunek służbowy policjanta – czytamy w opinii Biura Prawnego – jest stosunkiem o charakterze administracyjnoprawnym i policjant nie jest pracownikiem w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy, lecz jest funkcjonariuszem państwa wykonującym służbę na podstawie stosunku administracyjnoprawnego. Te kwestie, zdaniem Biura Prawnego, przesądzają o tym, że przepis art. 35 ustawy o weteranach dotyczy weteranów, którzy są pracownikami, a nie weteranów będących funkcjonariuszami Policji.