Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Eurodekada (nr 112/07.2014)

10 lat temu obok zapewnień, że polska Policja jest dobrze przygotowana do członkostwa, były też obawy, czy sprosta oczekiwaniom stawianym państwom wstępującym do Europolu. Dziś, słuchając policjantów wymieniających doświadczenia w trakcie konferencji poświęconej jubileuszowi, wiadomo, że polscy policjanci są nie tylko równorzędnymi partnerami, ale także w wielu dziedzinach stali się europejskimi liderami.

Te dziesięć lat to okres bardzo dobrze przez nas wykorzystany. Dziś zabrakłoby nam czasu, żeby wymienić sprawy zrealizowane dzięki współpracy z innymi państwami członkowskimi – podkreślił zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Mirosław Schossler, otwierając konferencję.

PO PIERWSZE WSPÓŁPRACA

Chęć współpracy, profesjonalizm i zaufanie były najczęściej wymieniane jako wartości, z których wyrasta siła Europolu.

– Otwarcie granic w Europie zapewniło obywatelom liczne udogodnienia, ale ułatwiło też działania przestępcom, choć tym zajmującym się cyberprzestępczością granice nigdy nie przeszkadzały. Możliwości, jakie daje Europol w zakresie wymiany informacji, analizy kryminalnej czy koordynacji działań, pozwalają walczyć z przestępcami skuteczniej – podkreślił Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński.

Rok 2004 wspominał też, wtedy służący w czeskiej Policji, zastępca dyrektora Europolu Oldřich Martinů. Przypomniał obawy przed wzrostem przestępczości, jakiego spodziewano się po otwarciu granic.

– Te obawy okazały się zupełnie bezpodstawne. O ile gwałtowny wzrost przestępczości po otwarciu granic nie nastąpił, o tyle znacznie wzrosły możliwości poszczególnych organów ścigania, kiedy dostały wsparcie pozostałych członków Europolu – podkreślił Oldřich Martinů.

NAJWAŻNIEJSI SĄ LUDZIE

Zastępca dyrektora zauważył również, że często o Europolu mówi się jak o urzędzie. A to przecież znacznie więcej.

– To, co najważniejsze w Europolu, to ludzie, którzy w nim pracują i którzy z nim współpracują. Tu na tej sali są jedni i drudzy i bardzo chciałbym im podziękować, bo skuteczność Europolu mierzy się ich zaangażowaniem. Swoją pracą i profesjonalizmem sprawiają, że Polska jest wiarygodnym i rzetelnym partnerem – powiedział.

– Dziękuję wam nie tylko za trudną i odpowiedzialną pracę, ale także za kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej – do podziękowań dołączył się nadinsp. Marek Działoszyński.

CELEBRA I PRACA

Konferencja była okazją nie tylko do świętowania okrągłej rocznicy, ale także do spotkania tych, którzy, współpracując na co dzień, często oddaleni są od siebie o setki kilometrów. W takich okolicznościach wymiana doświadczeń i spostrzeżeń staje się znacznie łatwiejsza.

Funkcjonariusze z Centralnego Biura Śledczego, pionów kryminalnych komend wojewódzkich i ci służący w strukturach Europolu rozmawiali m.in. o sposobach wykorzystywania produktów i usług oferowanych przez Europol, takich jak analizy danych, oceny ryzyka, raporty sytuacyjne czy system wymiany informacji SIENA. Dyskutowali o zarządzaniu informacją, o realizacji priorytetów UE dotyczących zwalczania handlu ludźmi i seksualnego wykorzystywania dzieci, także w cyberprzestrzeni, czy o zwalczaniu zorganizowanej przestępczości narkotykowej i ekonomicznej.

Na zaproszenie Komendanta Głównego Policji nadinsp. Marka Działoszyńskiego w konferencji udział wzięli, obok zastępcy dyrektora Europolu Oldřicha Martinů, przedstawiciele wszystkich służb i urzędów współpracujących z Europolem. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych reprezentowała zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich MSW Anna Tulej, Straż Graniczną – zastępca komendanta gen. bryg. Jacek Bajger, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego – płk Kazimierz Mordaszewski, a Centralne Biuro Antykorupcyjne – jego szef Paweł Wojtunik.

Dwudniową konferencję (3–4 czerwca br.) zorganizowała Jednostka Krajowa Europolu w KGP.

KLAUDIUSZ KRYCZKA


Operacje koordynowane przez Europol, w których udział wzięła strona polska – przykłady

Operacja IKEA (2011 r.) skierowana przeciwko sprawcom, którzy chcąc wymusić haracz, podkładali materiały wybuchowe w sklepach IKEA w całej Europie. Ponieważ w śledztwo zaangażowana była większość krajów europejskich, wymianę informacji koordynował Europol. W efekcie CBŚ zatrzymało dwóch sprawców odpowiedzialnych za podkładanie bomb.

Operacja Night Clone Card (2011 r.) wymierzona przeciwko ujawnionej we Włoszech zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się skimmingiem. Operację koordynował Europol. W jej trakcie uzyskano informacje dotyczące osób działających w Polsce. W Chorzowie zatrzymano dwie osoby pochodzenia bułgarskiego. Jedna z nich była członkiem tej grupy przestępczej.

Operacja Icarus (2011 r.) operacja prowadzona w 23 krajach skierowana przeciwko pornografii dziecięcej. Na podstawie materiałów przekazanych przez Europol i podjętych na ich podstawie działań w Polsce dokonano 16 przeszukań, zatrzymano 17 osób oraz zabezpieczono m.in. 21 komputerów, 41 dysków, 2607 CD i DVD, 101 kaset VHS, 4 pendrivy.

Operacja BLUE BALSAM (2013 r.) zainicjowana przez Europol, który otrzymał informację od prywatnej firmy produkującej kosmetyki, że na rynku europejskim (Rumunia, Wielka Brytania) pojawiają się podrobione produkty jej marki. W czerwcu 2012 r. informacja została przekazana do Polski. Wyniki operacji: zabezpieczono 10 ton podrobionego proszku do prania, 12 000 butelek oraz 60 000 etykiet do szamponu, 8200 butelek z perfumami.

Opertacja Optique 40 (2013 r.) zrealizowana przez Polskę i Francję, przy wsparciu Europolu. Skierowana była przeciwko polskiej grupie przestępczej dokonującej włamań i kradzieży sprzętu optycznego. Europol zapewnił wsparcie przez analizę danych przekazanych przez Polskę i Francję. Jednocześnie zorganizował i sfinansował dwa spotkania operacyjne, w tym jedno w Polsce. W efekcie w Polsce i we Francji zatrzymano dwie osoby, w tym, we Francji, lidera grupy.
 

Europejski Urząd Policji powstał w 1998 roku. Jego zadaniem jest wspieranie krajowych organów porządku prawnego w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, innych form poważnej przestępczości międzynarodowej i terroryzmu. Główne działania Europolu to gromadzenie, analizowanie danych kryminalnych i wspomaganie działań wywiadu kryminalnego oraz koordynowanie międzynarodowych operacji policyjnych. Polska została członkiem Europolu 1 listopada 2004 r.