Z Komendantem Głównym Policji nadinsp. Krzysztofem Gajewskim rozmawiają Iwona Klonowska i Piotr Maciejczak.

+

Każdego miesiąca policja odnotowuje ponad 150 przypadków czynnych napaści na policjantów.

+

Z pierwszym dniem stycznia 2015 roku weszła w życie ustawa o komisjach lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych (Dz.U. 2014 r., poz. 1822).

+

Ustawa o Policji, określając zakres uprawnień formacji, w art. 14 ust. 2 nakłada na Policję obowiązek wykonywania czynności na polecenie sądu, prokuratora, organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie, w jakim obowiązek ten został określony w odrębnych ustawach.

+

W Polsce nie stwierdzono przypadku zakażenia chorobą wirusową ebola (EVD). Nie można jednak wykluczyć, że dotrze ona także do naszego kraju. Od działań służb, w tym także Policji, będzie zależało powstrzymanie jej rozprzestrzeniania się.

+