Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Udzielali porad (nr 121/04.2015)

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem to akcja, w której uczestniczyli policjanci z całego kraju. Funkcjonariusze dyżurowali głównie w ośrodkach pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Udzielali porad prawnych wraz z adwokatami, radcami prawnymi, aplikantami i prokuratorami.

 W jednostkach Policji działały punkty konsultacyjne, w których można było otrzymać ulotki i broszury informacyjno-edukacyjne. Dyżurowali w nich policjanci, prawnicy i psycholodzy. Porady dla ofiar udzielane były również telefonicznie. Z relacji asp. Barbary Gawłowicz-Witkiewicz z Wydziału Prewencji KMP w Gdyni wynika, że problemy osób zgłaszających się dotyczyły przede wszystkim przemocy w rodzinie, a także konfliktów sąsiedzkich.

BADANIA MSW

Z sondażu z listopada 2014 r. wynika, że 14 proc. Polaków w ostatnim roku było świadkiem przemocy w rodzinie. Tylko dwie na pięć osób postanowiły zgłosić ją odpowiednim instytucjom. 21 proc. ankietowanych stwierdziło, że problemy rodzinne należy rozwiązywać w domu, a 20 proc., że zgłoszenie i tak nic by nie dało. Co ósmy respondent uważał, że nie była to jego sprawa, a 8 proc. obawiało się formalności. Co trzecia osoba spośród wszystkich respondentów nie zna żadnej instytucji lub organizacji, które udzielają pomocy. Ofiary przemocy w rodzinie najczęściej zgłaszały ją Policji (60 proc.). Jedna trzecia respondentów zadeklarowała, że sprawę przekazała ośrodkowi pomocy społecznej. Aż 95 proc. ankietowanych uważa, że Policja powinna sprawdzać każdy przypadek przemocy w rodzinie zgłaszany przez świadka takiego zdarzenia.

DZIAŁANIA POLICJI

W 2014 r. policjanci wypełnili 77 808 formularzy „Niebieska Karta”, które są wypisywane w związku z podejrzeniem przemocy w rodzinie. Z policyjnych statystyk wynika, że w 2014 r. osób, co do których istniało podejrzenie, że były dotknięte przemocą w rodzinie, było ogółem ponad 105 tysięcy (69,10 proc. to kobiety, 19,99 proc. małoletni i 10,91 proc. mężczyźni). Osób, które stosowały przemoc w rodzinie, było ponad 78 tysięcy, czyli o 17 tysięcy więcej niż w 2013 r. Byli to w głównej mierze mężczyźni – 92,74 proc. W 2014 r. wzrosła liczba zatrzymanych, którzy byli podejrzani o przemoc w rodzinie, z 8363 do 13 922. Policjanci od-izolowali w chwili interwencji ponad 51 proc. sprawców od ofiar. W związku z przemocą w rodzinie funkcjonariusze byli zmuszeni do odebrania 346 (426 w 2013 r.) dzieci z rodziny i umieszczenia w pieczy zastępczej.

PORADNIK

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydało broszurę „Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie?”, którą opracował Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji. Z poradnika można się dowiedzieć, kto może złożyć zawiadomienie o przestępstwie, jakie są jego formy, gdzie można je złożyć, kiedy jest potrzebny wniosek o ściganie, jakie prawa przysługują osobie, która złożyła zawiadomienie. W broszurze znajduje się również wzór takiego pisma. Autorzy napisali, co zrobić, by przekazana informacja o przestępstwie, a także osobach i przedmiotach z nim związanych, była jak najbardziej przydatna organom ścigania. Poradnik jest dostępny w wersji elektronicznej na stronach internetowych MSW, KGP, a także komend wojewódzkich Policji.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Odbywała się od 23 do 28 lutego br.

ARTUR KOWALCZYK

W marcu br. na 71. posiedzeniu Senatu została przyjęta, bez poprawek,  ustawa o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, która została sporządzona w Stambule 11 maja 2011 r. Jej celem jest ochrona kobiet przed wszystkimi formami przemocy, eliminacja wszelkich form ich dyskryminacji oraz wspieranie równości kobiet i mężczyzn. Państwa, które przyjęły ten akt prawny, są zobowiązane promować zmiany społecznych i kulturowych wzorców zachowań kobiet i mężczyzn w celu wykorzenienia uprzedzeń, zwyczajów, tradycji oraz innych praktyk, które opierają się na idei niższości kobiety lub na stereotypowych rolach kobiety i mężczyzny. Mają zapewnić ofiarom przemocy wsparcie specjalistów, utworzenie odpowiedniej ilości schronisk, a także uruchomienie całodobowych telefonów zaufania, gdzie będą mogły otrzymać porady z zachowaniem poufności i anonimowości. Konwencja przewiduje specjalistyczną pomoc dla ofiar zgwałceń i przemocy seksualnej.
źródło: Senat RP

Uprawnienia pokrzywdzonego w procesie karnym wyznacza ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego. Wprowadzone w niej będą zmiany ustawą z 28 listopada 2014 o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, które wejdą w życie 8 kwietnia 2015 r. Przepisy zakładają, że w protokołach z wykonywanych czynności nie będzie można zamieszczać danych dotyczących miejsca zamieszkania i pracy pokrzywdzonego. Ustawa dodaje także do k.p.k. dwa nowe rozdziały: 66j oraz 66k, które wprowadzają przepisy związane z europejskim nakazem ochrony. Ideą tych zmian jest ochrona osób na terenie państw członkowskich UE. Ustawa wprowadza także środki ochrony i pomocy: ochronę na czas czynności procesowej, ochronę osobistą, pomoc w zmianie miejsca pobytu i – ewentualnie – związaną z nią pomoc finansową. Określa przesłanki i warunki stosowania ww. środków.
opracował ArtK na podst. materiałów BSK KGP