Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

W szkoleniu zawodowym podstawowym policjantów (nr 121/04.2015)

Obowiązujący w Policji ceremoniał, wprowadzony Zarządzeniem nr 122 Komendanta Głównego Policji z 25 maja 2012 roku w sprawie ceremoniału policyjnego, realizowany jest przez słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach już podczas szkolenia zawodowego podstawowego.

UROCZYSTA ZBIÓRKA

Każdorazowo w dniu rozpoczęcia szkolenia na placu apelowym szkoły odbywa się uroczysta zbiórka, podczas której wprowadzany jest sztandar szkoły, a komendant jednostki wita nowo przybyłych policjantów. Następnie odczytywany jest list Komendanta Głównego Policji adresowany do słuchaczy, który w swej treści nawiązuje m.in. do etosu służby policjanta.

POWAGA MUNDURU

Od tego dnia rozpoczyna się szkolenie zawodowe podstawowe, w trakcie którego słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności z wielu dziedzin policyjnego rzemiosła, w tym z zasad regulaminowego zachowania się policjantów oraz wykonywania musztry indywidualnej i zespołowej. Treści programowe wynikają z Zarządzenia nr 7 Komendanta Głównego Policji z 1 marca 2013 roku w sprawie regulaminu musztry w Policji. W pierwszej kolejności słuchacze poznają pożądany wizerunek umundurowanego policjanta oraz wymogi związane z ochroną powagi munduru policyjnego, a następnie omawiane są zasady zachowania się podczas służby w mundurze.

MUSZTRA

Kolejne kluczowe punkty nauczania obejmują zagadnienia musztry indywidualnej i zespołowej. Wynikające z niej umiejętności są niezbędnym fundamentem do prawidłowej realizacji zadań wynikających z wymienionego zarządzenia nr 122.

Na realizację tych zajęć przeznaczonych jest łącznie 14 jednostek lekcyjnych. Warto jednak zaznaczyć, że kadra dydaktyczna udziela słuchaczom dodatkowych konsultacji, których celem jest uzupełnianie oraz systematyzowanie umiejętności zawodowych z danego zakresu. Słuchacze ugruntowują te umiejętności, biorąc bezpośredni udział w uroczystościach o charakterze ceremonialnym. W minionym roku uczestniczyli np. w uroczystych apelach, które odbywały się w ramach Dnia otwartego Szkoły Policji w Katowicach oraz podczas obchodów Święta Policji i 15-lecia istnienia Szkoły Policji w Katowicach, gdzie prezentowali swoje umiejętności z zakresu musztry indywidualnej i zespołowej. Ponadto uczestniczyli, na zasadach dobrowolności, w częściach religijnych uroczystości, w tym zgłaszali się do pełnienia posługi liturgicznej.

APEL i DEFILADA

Najważniejszy dla słuchaczy jest udział w uroczystym apelu wieńczącym ich szkolenie. Oprawę ceremonialną zapewnia policyjna asysta honorowa z kompanii honorowej OPP w Katowicach oraz orkiestra KWP w Katowicach. W trakcie apelu słuchacze, po wystąpieniu z szyku, otrzymują świadectwo ukończenia szkolenia zawodowego podstawowego, a ci, którzy wykazali się postawą zasługującą na szczególne wyróżnienie, otrzymują także okolicznościowe dyplomy. Apel kończy defilada, która cieszy się wielkim zainteresowaniem licznie przybyłych członków rodzin, przyjaciół i znajomych absolwentów. Policjanci mają wówczas niepowtarzalną okazję do zaprezentowania nabytych w czasie szkolenia umiejętności z zakresu musztry i ceremoniału policyjnego.

Należy więc stwierdzić, że w trakcie realizacji szkolenia zawodowego podstawowego policjantów ceremoniał policyjny pełni znaczącą rolę w kształtowaniu właściwych postaw i zachowań policjantów, zgodnych z zasadami etyki zawodowej i dyscypliny służbowej. Przygotowuje ich do udziału we wszelkiego rodzaju uroczystościach państwowych, policyjnych, patriotycznych i patriotyczno-religijnych.

oprac. nadkom. TOMASZ WRZESIEŃ,
st. asp. GRZEGORZ DOMARADZKI
Szkoła Policji w Katowicach
zdj. SP w Katowicach