Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policyjne kalendarium (nr 121/04.2015)

Kwiecień 1925: Komenda PP m.st. Warszawy przygotowała nowe przepisy dotyczące sposobu regulowania ruchu kołowego przez funkcjonariuszów pełniących służbę uliczną. Wzorem dla naszej policji były rozwiązania angielskiej drogówki. W stołecznych komisariatach PP rozpoczęto szkolenie policjantów z nowych przepisów.

90 LAT TEMU

Kwiecień 1925

• Komenda PP m.st. Warszawy przygotowała nowe przepisy dotyczące sposobu regulowania ruchu kołowego przez funkcjonariuszów pełniących służbę uliczną. Wzorem dla naszej policji były rozwiązania angielskiej drogówki. W stołecznych komisariatach PP rozpoczęto szkolenie policjantów z nowych przepisów.

• Funkcjonariusze PP woj. lwowskiego, z inicjatywy swego komendanta insp. Waleriana Wiczyńskiego (zdj. obok), zainaugurowali akcję gromadzenia środków na zakup samolotu do obrony powietrznej kraju. Do akcji przystąpili tłumnie wszyscy funkcjonariusze bez różnicy szarż. Każdy zobowiązał się do wpłaty 8 zł (rozłożonych na 16 rat).

5 IV – W Sądzie Okręgowym w Wilnie zakończyła się rozprawa funkcjonariuszy wileńskiej Ekspozytury Śledczej PP, oskarżonych o wymuszanie i branie łapówek. Były kierownik ekspozytury Zaborowski skazany został na 2 lata pozbawienia wolności, aspiranci Kiedrzyński i Alperowicz – na 3 lata i 6 miesięcy, wywiadowca Soszyn – na 4 miesiące więzienia.

16 IV – W Szkole Głównej PP w Warszawie rozpoczął się pierwszy kurs dla wywiadowczyń służby sanitarno-obyczajowej PP. Otwarcia kursu dokonał nadinsp. Henryk Wardęski, zastępca komendanta głównego PP. Do nauki przystąpiło 30 frekwentantek, zorganizowanych w samodzielną kompanię pod bezpośrednim kierunkiem starszego przodownika-kobiety Stanisławy Paleolog.

22 IV – Ukazało się rozporządzenie ministrów spraw wewnętrznych oraz spraw wojskowych uzupełniające rozporządzenie z 2 marca 1920 r. w przedmiocie umundurowania i uzbrojenia policji państwowej (Dz.U. nr 49, poz. 336).

40 LAT TEMU

Kwiecień 1975

• Przez blisko rok funkcjonariusze Komendy Miejskiej MO w Kielcach budowali w czynie społecznym – dla uczczenia XXX rocznicy powołania organów MO i SB – siedzibę klubu milicjanta. Nazwali go „Jubilat”. Własnymi rękami wykonali wszystkie roboty ziemne, murarskie, tynkarskie, doprowadzili także wodę i gaz. Obiekt pomieścił m.in. stołówkę, bufet i świetlicę z kolorowym telewizorem.

• W 30. rocznicę wyzwolenia Sopotu Komendzie Miejskiej MO uroczyście przekazano sztandar ufundowany przez lokalną społeczność. Z rąk przedstawiciela władz miasta sztandar odebrał ppłk K. Skolimowski, komendant miejski MO.

14 IV – Jubileusz 30-lecia tygodnika MO „W Służbie Narodu”. Z tej okazji z zespołem redakcyjnym spotkał się minister SW gen. bryg. Stanisław Kowalczyk.

14 IV – W organizacjach partyjnych MSW rozpoczęła się wymiana legitymacji członkowskich. Przebiegała w uroczystej oprawie, stając się kulminacyjnym punktem zebrań we wszystkich oddziałowych i podstawowych organizacjach partyjnych.

17 IV – 30-lecie Gwardyjskiego Klubu Sportowego „Wybrzeże”, który powstał jako Milicyjny Klub Sportowy „Pogoń”, rozwijając sekcje piłki nożnej, lekkiej atletyki, gimnastyki, siatkówki, koszykówki i boksu. Czołowym zawodnikiem klubu był bokser Aleksy Antkiewicz, zdobywca pierwszego po wojnie medalu olimpijskiego dla Polski (brązowego).

21–26 IV – W Moskwie przebywała 32-osobowa delegacja studentów III roku ASW, wyróżniających się w pracy partyjnej, nauce i dyscyplinie. Polscy oficerowie MO przebywali w Akademii Spraw Wewnętrznych ZSRR, spotkali się z aktywem Komitetu Uczelnianego KPZR, organizacji Komsomołu oraz pracownikami naukowymi uczelni. Zwiedzali m.in. Mauzoleum Lenina, Kreml i Galerię Trietiakowską.

20 LAT TEMU

Kwiecień 1995

• Z Sejmu: obecny na posiedzeniu podkomisji sejmowej do spraw tzw. ustaw policyjnych przedstawiciel ministra finansów zgodził się na postulat NSZZP oraz posłów, aby Policja otrzymywała corocznie 20 proc. wpływów uzyskanych przez Skarb Państwa tytułem przepadku rzeczy pochodzących z ujawnionych przez Policję przestępstw przeciwko mieniu, gospodarczych i skarbowych.

• Zmiany kadrowe w KGP: nowym dyrektorem Biura Gospodarki Materiałowo-Technicznej i Zaopatrzenia KGP został insp. Zygmunt Fidos (lat 45), dotychczasowy zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie ds. administracyjno-gospodarczych. Insp. Zbigniew Dziemidowicz, dotychczasowy zastępca dyrektora Biura do walki z Przestępczością Zorganizowaną KGP, powołany został na stanowisko dyrektora Biura do spraw Przestępczości Gospodarczej KGP.

• Prezydent czeskiej Policji Oldrich Tomasek i komendant główny Policji nadinsp. Jerzy Stańczyk podpisali umowę o współpracy organów ścigania obu państw.

• W Sompolnie (pow. koniński) oddano do użytku dworzec PKS wraz z komisariatem Policji. Został wybudowany całkowicie z funduszy Rady Miasta i Gminy.

3 IV – W stołecznym garnizonie Policji uroczyście oddano do użytku nowoczesny system łączności trankingowej EDACS firmy Ericsson. Inwestycję sfinansowano z kredytu Banku Amerykańskiego oraz funduszy gminy Warszawa-Śródmieście.

4 IV – W CSP w Legionowie przebywał rzecznik praw obywatelskich prof. Tadeusz Zieliński. Na spotkaniu z kadrą naukowo-dydaktyczną i słuchaczami przedstawił problematykę skarg kierowanych do rzecznika, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które dotyczyły Policji.

12 IV – Z jednodniową wizytą roboczą przebywał w MSW Douglas Hurd, minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii. Omawiano sprawy zwalczania przestępczości międzynarodowej.

17 IV – Sierż. Arkadiusz Ziółkowski, policjant KSP, został śmiertelnie raniony przez kolegę z patrolu, który oddał niekontrolowany strzał podczas interwencji wobec złodzieja samochodów.

oprac. JERZY PACIORKOWSKI
zdj. „Na Posterunku”, „W Służbie Narodu”, „Magazyn Kryminalny 997”

Zobacz także:
Policyjne kalendarium (nr 119/02.2015)
Policyjne kalendarium (nr 118/01.2015)
Policyjne kalendarium (nr 117/12.2014)
Policyjne kalendarium (nr 116/11.2014)