Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Polacy czują się bezpiecznie!

Bezpieczeństwo jest naczelną potrzebą człowieka i grup społecznych, jest także podstawową potrzebą państw i systemów międzynarodowych, jego brak wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia1.

Uwzględniając istotę bezpieczeństwa, a także rolę Policji w jego zapewnieniu, od wielu lat monitorujemy poczucie bezpieczeństwa Polaków. Robimy to poprzez badania własne, zlecane do realizacji niezależnym ośrodkom badawczym, takie jak Polskie Badanie Przestępczości2, oraz przez analizę wyników badań przeprowadzanych niezależnie od Policji.

Polacy w badaniach opinii proszeni są o określenie swojego poczucia bezpieczeństwa w różnych sytuacjach (np. po zmroku) oraz z różnej perspektywy – bliższej, tj. okolicy miejsca zamieszkania, oraz dalszej, tj. kraju, w którym zamieszkują.

Najnowsze badania przeprowadzone przez Centrum Badania Opinii Społecznej w dniach 12–19 marca 2016 roku na reprezentatywnej, losowej próbie dorosłych Polaków (N=1007), uwzględniają obydwie perspektywy i w każdej z nich wyniki są imponujące.

Zdecydowana większość Polaków (80%) na pytanie: Czy Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie?, odpowiada twierdząco. Przeciwnego zadania jest 16% badanych. Warto zauważyć, że w ciągu ostatnich piętnastu lat opinie o Polsce w kontekście bezpieczeństwa diametralnie się zmieniły. W latach dziewięćdziesiątych zdecydowana większość respondentów wypowiadała się krytycznie na ten temat, ale od roku 2001 odsetek takich deklaracji systematycznie i znacząco spadał. W roku 2007 proporcje odwróciły się, a odsetki badanych pozytywnie i negatywnie oceniających bezpieczeństwo publiczne zaczęły się stabilizować. W porównaniu do poprzedniej edycji badania odsetek osób uważających Polskę za kraj, w którym żyje się bezpiecznie, wzrósł o 14 p.p., a jednocześnie zdecydowanie zmniejszył się odsetek osób niezadowolonych ze stanu bezpieczeństwa (spadek o 12 punktów) – tak wysokiego wskaźnika nie notowano w żadnej z dotychczas zrealizowanych edycji badania (wykres 1).

Jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa Polacy odczuwają w swoim miejscu zamieszkania – niemal wszyscy ankietowani (95%) uważają, że mieszkają w miejscu spokojnym i bezpiecznym. Warto zauważyć, że poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania od lat utrzymywało się na stabilnym i wysokim poziomie, w obecnej edycji wskaźnik ten jest jednak wyższy niż kiedykolwiek (wykres 2 i wykres 3).

Jeżeli przyjrzymy się zmiennym społeczno-demograficznym, można zaobserwować, że poziom bezpieczeństwa w kraju relatywnie najlepiej postrzegają osoby z wyższym wykształceniem, deklarujące najwyższe dochody i dobrze oceniające własne warunki materialne. Lepiej oceniają go mężczyźni niż kobiety, a także mieszkańcy dużych aglomeracji i wsi niż osoby zamieszkujące pozostałe typy miejscowości. Natomiast swoją okolicę za bezpieczną i spokojną relatywnie najczęściej uznają mieszkańcy wsi i małych miast. 

mł. insp. JADWIGA KUBIK, AGNIESZKA BRZEŹNIAK

źródło (wykresy): CBOS, 12–19 marca 2016 r., N=1007

1 Wikipedia

2 Polskie Badanie Przestępczości – badanie opinii realizowane corocznie, od stycznia 2007 roku, na 17 tys. respondentów, po 1 tys. na każdą KWP/KSP, dotyczące m.in. lęku przed przestępczością, oceny pracy Policji oraz oczekiwań wobec niej.

3 Piotr Majer W poszukiwaniu uniwersalnej definicji bezpieczeństwa wewnętrznego w Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 7/12 str. 11

 

UWAGA!

Czego oczekują dzielnicowi?

Polska Policja przygotowuje się obecnie do zmian w służbie dzielnicowego. Mają one na celu podniesienie rangi policjanta dzielnicowego, a w konsekwencji wzrost zadowolenia społecznego z tego obszaru działań Policji.

Pamiętając o tym, że każda zmiana powinna być dobrze przygotowana i oparta na źródłach o różnym charakterze, planuje się przeprowadzenie badań opinii wśród policjantów dzielnicowych oraz ich przełożonych.

Chcemy zapytać dzielnicowych zarówno o ocenę warunków pracy, obciążenia pracą, przygotowania zawodowego, postrzegania swojej roli w społecznościach lokalnych, jak też o ich oczekiwania w tych obszarach. Chcemy zdiagnozować problemy i poznać oczekiwania u źródła.

Przeprowadzenie badania planowane jest na przełomie III i IV kwartału br., na reprezentatywnej próbie, przy zachowaniu zasad dobrowolności i anonimowości.

Wyniki badań ukazujące służbę policjantów dzielnicowych z ich perspektywy będą niezmiernie istotnym źródłem informacji.

mł. insp. ROBERT SUDENIS
p.o. dyrektora Gabinetu KGP