Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Reagowanie kryzysowe

Dzięki projektowi Na granicy terroryzmu – szkolenia z zakresu reagowania kryzysowego przeszkolono 2350 osób, w tym ponad 300 policjantów. Projekt był współfinansowany w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

W Warszawie 22 kwietnia podsumowano ten projekt: zrealizowała go Komenda Główna Policji w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich. Całkowitą wartość oszacowano na 1 184 700 CHF, przy dofinansowaniu ze strony szwajcarskiej na poziomie 85 proc.

DLA SAMORZĄDOWCÓW I POLICJANTÓW

Projekt obejmował przede wszystkim szkolenia z zachowania w sytuacjach kryzysowych – zwłaszcza wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

Szkolenia były skierowane do instytucji odpowiedzialnych za reagowanie kryzysowe, mieszczących się w 66 gminach i 21 powiatach położonych na wschodniej granicy Polski. Uczestnikami byli pracownicy samorządów oraz funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, pogotowia ratunkowego, GOPR i WOPR. Podczas 87 dwudniowych szkoleń od listopada 2012 r. do stycznia 2014 r. przeszkolono ponad 2100 osób. Głównym celem projektu było zacieśnienie współpracy między odpowiednimi służbami oraz organami administracji rządowej i samorządowej na obszarze wschodniej granicy Unii Europejskiej.

Koordynacją projektu i monitoringiem szkoleń z ramienia KGP zajmowały się: Główny Sztab Policji, Biuro Finansów, Biuro Logistyki oraz Biuro Łączności i Informatyki. Współdziałali z nimi komendanci wojewódzcy, miejscy i powiatowi właściwi miejscowo dla lokalizacji szkoleń.

ZAGOSPODAROWAĆ OSZCZĘDNOŚCI

Dzięki oszczędnościom, powstałym m.in. w wyniku korzystnej zmiany kursu franka szwajcarskiego, możliwe było rozszerzenie i przedłużenie terminu zakończenia projektu do 30 czerwca br. W ramach zagospodarowania powstałych oszczędności KGP zakupiła 12 łodzi do działań na terenach zalanych podczas powodzi, wraz z przyczepami do transportu, oraz 9 namiotów pneumatycznych (z wyposażeniem dodatkowym i przyczepami do transportu). Od listopada do grudnia 2014 r. przeprowadzono też drugą edycję 10 szkoleń. Tym razem były one skierowane do policjantów komend powiatowych i miejskich Policji z województw dotychczas zaangażowanych w projekcie oraz z czterech wschodnich powiatów województwa mazowieckiego, a także do przedstawicieli administracji samorządowej z tych powiatów. W szkoleniach wzięli też udział policjanci z komend wojewódzkich, KSP i szkół policyjnych. Natomiast od października do listopada 2015 r. przeprowadzono pięć edycji ćwiczeń zgrywających, służących usprawnieniu współpracy podmiotów pozapolicyjnych z Policją w zakresie reagowania kryzysowego. Wzięły w nich udział 162 osoby, w tym 128 policjantów z garnizonów położonych w tych województwach i ze szkół policyjnych oraz przedstawiciele powiatowych zespołów zarządzania kryzysowego z województw objętych projektem.

– Najnowsze oszczędności w projekcie pozwalają dodatkowo na zakup 12 kwaterunkowych namiotów pneumatycznych z wyposażeniem dodatkowym i przyczepami do transportu – mówi nadkom. Sylwester Smoleński z Wydziału Operacyjnego GSP KGP. – Dzięki projektowi zrealizowaliśmy przedsięwzięcia szkoleniowe, których wartość przekroczyła kwotę 1,88 mln zł, oraz dokonaliśmy zakupów rzeczowych o łącznej wartości przekraczającej 2,46 mln zł. Zwłaszcza namioty przydadzą się Policji podczas zabezpieczania Światowych Dni Młodzieży. W ramach projektu powstała też publikacja: pierwsza część zawiera podsumowanie szkoleń, a druga poświęcona jest zarządzaniu kryzysowemu w Policji. 

ALEKSANDRA WICIK