Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

BHP w ustawie

Przygotowywana w MSWiA nowelizacja ustawy o Policji i innych ustaw zakłada objęcie funkcjonariuszy służb ochroną, jaką przewiduje Kodeks pracy w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przeniesienie przepisów określających te zasady z zarządzeń i regulaminów służb jest realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z listopada 2015 r. Trybunał uznał, że określenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przedstawicieli służb mundurowych w zarządzeniach i regulaminach, a nie w ustawie jest niezgodne z artykułem 66 konstytucji, zgodnie z którym każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki pracodawcy musi określać ustawa.

Zdaniem skarżącego dotychczasowe uregulowania Rzecznika Praw Obywatelskich art. 66 ustawy zasadniczej nie może ograniczać się do osób pozostających w stosunku pracy, ale powinien dotyczyć wszystkich, w tym również funkcjonariuszy służb mundurowych. W praktyce zmiana ta nakłada na przełożonych stosowanie art. 212 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.), co oznacza, że będą musieli m.in. zorganizować stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli obowiązek ten nie zostanie spełniony, a warunki pełnienia służby będą stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia policjanta albo gdy wykonywane przez niego obowiązki będą groziły takim niebezpieczeństwem innym osobom, policjanci będą mieli prawo odmówić wykonywania czynności służbowych. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy wykonywane czynności będą bezpośrednią realizacją zadań Policji wymienionych w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy o Policji w celu rozpoznawania, wykrywania oraz zwalczania przestępstw i wykroczeń oraz zapobiegania im. MSWiA chce, aby znowelizowane ustawy weszły w życie 3 grudnia 2016 r.

KK
zdj. Andrzej Mitura