Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

INTERPOL 45. Europejska Konferencja Regionalna

Delegacja polskiej Policji od 16 do 18 maja br. uczestniczyła w 45. Europejskiej Konferencji Regionalnej Interpolu, odbywającej się w miejscowości St. Johann im Pongau w Austrii, podczas której omawiana była strategia wzmacniania współpracy państw członkowskich Interpolu kontynentu europejskiego oraz stan przestępczości na Starym Kontynencie.

Konferencje regionalne organizowane są corocznie w jednym z europejskich państw członkowskich. Uzyskały swój mandat rezolucją AG-2004-RES-10, przyjętą w Cancun podczas 73. sesji Zgromadzenia Ogólnego Interpolu. Do tego czasu były organizowane dzięki odpowiednim zapisom w Statucie i Regulaminie Ogólnym Interpolu. Oprócz Europy tego rodzaju konferencje odbywają się także dla regionów: Afryki, Azji i Ameryk.

COROCZNE SPOTKANIA

Podstawowymi celami tego gremium są  m.in.:

– prezentowanie problemów związanych z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, których rozwiązanie jest możliwe wyłącznie w drodze międzynarodowej współpracy policyjnej,

– proponowanie konkretnych rozwiązań tych problemów,

– zatwierdzanie planów i programów wspólnych działań.

Podczas konferencji regionalnej zapadają decyzje związane z rozwijaniem aktywności w podstawowych kwestiach, takich jak strategia działania organów ścigania oraz zwalczanie najpoważniejszych form przestępczości w regionie europejskim.

Najistotniejsze decyzje tego forum mają postać rekomendacji, a każde państwo zobowiązane jest poinformować Sekretariat Generalny Interpolu o sposobie ich implementacji. Konferencja wybiera ponadto członków Komitetu Europejskiego, 8-osobowego organu doradczo-kontrolnego, określającego politykę Interpolu wobec państw kontynentu europejskiego.

Każde państwo regionu europejskiego może zgłosić swoją kandydaturę do pełnienia roli gospodarza EKR, a stosowna deklaracja powinna być zgłoszona odpowiednio wcześniej z rocznym, dwuletnim wyprzedzeniem. Oficjalna, pisemna deklaracja woli jej zorganizowania na terytorium danego państwa powinna być kierowana do Sekretarza Generalnego i podpisana przez wysokiego rangą, posiadającego zdolność prawną reprezentanta władz (minister, komendant główny policji).

Zgodnie z wewnętrznymi przepisami Interpolu, członkowie delegacji krajowych oraz zaproszeni przedstawiciele innych niż Interpol organizacji międzynarodowych przyjeżdżają na konferencję na koszt delegujących ich instytucji, natomiast państwo gospodarz zobowiązane jest zapewnić m.in. odpowiednią dla tego gremium salę konferencyjną, tłumaczenie symultaniczne na 4 języki, (język kraju przyjmującego, angielski, francuski i hiszpański), sprzęt audiowizualny, inny niezbędny sprzęt istotny dla właściwego przebiegu obrad zgodnie z wymogami Sekretariatu Generalnego itp.

Polska miała już raz zaszczyt gościć delegatów EKR. Była to 25. Europejska Konferencja Regionalna, która odbyła się w dniach 29–31 maja 1996 roku w Warszawie.

W tym roku w obradach uczestniczyło ponad 170 wysokich rangą delegatów z 50 państw członkowskich oraz organizacji międzynarodowych. Obecni byli także przedstawiciele najwyższych władz Interpolu, w tym prezydent – Meng Hongwei i sekretarz generalny – Jürgen Stock. Polskę na Konferencji reprezentowali: komendant główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP mł. insp. Łukasz Wiliński oraz kierownik Sekcji ds. Interpolu Wydziału Koordynacji Międzynarodowej Wymiany Informacji w BMWP podinsp. Mateusz Walczak.

NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA

W imieniu władz austriackich, delegatów przywitał sekretarz stanu ds. bezpieczeństwa publicznego MSW Konrad Kogler, który w swoim przemówieniu podkreślił, że najbardziej skuteczną bronią przeciwko przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi jest nieprzerwana międzynarodowa wymiana informacji policyjnych.

Prezydent Meng Hongwei zwrócił uwagę na fakt, że organy ścigania państw członkowskich, reagując na obecne i przyszłe wyzwania w zapewnianiu bezpieczeństwa światowego, wzmacniając możliwości wykrywcze i, poprawiając swoje zdolności operacyjne, biorą na siebie wspólną odpowiedzialność za rozwój Interpolu w ciągu kolejnych lat. Z kolei sekretarz generalny Jürgen Stock wezwał do wykorzystywania w pracy policyjnej nowoczesnych technologii oraz nawiązywania w tym zakresie współpracy z sektorem prywatnym.

Obrady były poświęcone omówieniu spraw dotyczących roli Interpolu oraz narzędzi oferowanych przez tę organizację jej państwom członkowskim w zapewnianiu bezpieczeństwa europejskiego. Obrady zdominowała tematyka zwalczania terroryzmu i cyberprzestępczości, stanowiących obecnie najpoważniejsze zagrożenie dla bezpieczeństwa światowego.

Przyjęte zostały 3 rekomendacje, wzywające krajowe biura Interpolu europejskich państw członkowskich do:

– wzmocnienia współpracy policyjnej w celu zapobiegania działaniom terrorystów, identyfikowania członków siatek terrorystycznych i ich wspólników, niszczenia podstawowych czynników ułatwiających im przemieszczanie się w rejony konfliktów i powracanie stamtąd do krajów pochodzenia cel przygotowywania lub popełniania ataków terrorystycznych,

– podejmowania działań służących wdrażaniu strategii Interpolu ukierunkowanej na zwalczanie cyberprzestępczości, dzielenia się informacjami uzyskiwanymi od wyspecjalizowanych komórek do walki z cyberprzestępczością oraz do korzystania ze wsparcia oferowanego w tym zakresie przez Sekretariat Generalny,

– przyjęcia i implementacji „Strategii i planu działania dla regionu europejskiego na lata 2017–2020”.

W ostatnim dniu konferencji odbyły się wybory do Komitetu Europejskiego Interpolu. O dwa zwalniające się miejsca, po wygaśnięciu mandatów Federacji Rosyjskiej i Izraela, ubiegały się: Armenia, Austria i Wielka Brytania. W głosowaniu wybrani zostali przedstawiciele Armenii i Austrii. Zatwierdzono również, w drodze głosowania, miejsce przyszłorocznej konferencji regionalnej, która odbędzie się w Dublinie w Irlandii.

UZNANIE DLA POLSKI

Niezwykle ważnym momentem dla polskiej delegacji był wybór państwa gospodarza 47. Europejskiej Konferencji Regionalnej w 2019 roku. Komendant główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk zgłosił do tej roli Polskę. Wszystkie delegacje poparły jednogłośnie naszą kandydaturę. Polskie starania zostały wsparte rozdaniem delegatom materiałów promocyjnych oraz wyświetleniem krótkiego filmu na temat naszego kraju.

Sekretarz generalny Interpolu Jürgen Stock pogratulował generałowi Szymczykowi wyniku głosowania. Obecnie pozostaje tylko wystosowanie przez władze polskie do sekretarza generalnego Interpolu oficjalnej pisemnej deklaracji oraz ogłoszenie podczas przyszłorocznych obrad konferencji regionalnej w Irlandii nazwy miasta w Polsce, które będzie gościło delegatów na konferencję w 2019 roku.

Należy wspomnieć, że kwestia zorganizowania w 2019 roku Europejskiej Konferencji Regionalnej w Polsce pojawiła się już w ubiegłym roku, podczas rozmów bilateralnych polskiej delegacji z sekretarzem generalnym Interpolu Jürgenem Stockiem w Indonezji, na 85. sesji Zgromadzenia Ogólnego Interpolu.

st. specjalista BARBARA KALETA
Sekcja ds. Interpolu WKMWI BMWP KGP