Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Ocena działalności Policji

Policja jest jedną z najważniejszych instytucji nowoczesnego państwa, a jej działania przebiegają w środowisku społecznym, dlatego jej osiągnięcia i wyniki w dużej mierze zależą od współdziałania z obywatelami.

Zdaniem E. Moczuka, ocena Policji przez społeczeństwo zależy od kilku elementów. Pierwszy dotyczy przebiegu kontaktów obywateli z Policją zarówno bezpośrednich, np. wynikających z prywatnych znajomości z funkcjonariuszami Policji, czy ukształtowanych w wyniku sytuacji stresujących (np. interwencji czy kontroli drogowej), jak również tych wynikających z systemowych działań Policji związanych z rozwiązywaniem przez nią problemów w danej społeczności, spotkań z obywatelami czy innych form działań o charakterze prewencyjnym. Drugą istotną kwestią jest budowanie wiedzy oraz opinii na temat Policji w wyniku przekazu medialnego. Dla oceny pracy Policji znaczenie mają też cechy demograficzne osób, które tych ocen dokonują, takie jak np. wiek i sytuacja materialna1.

Należy podkreślić, że w działaniach na rzecz społeczeństwa zawsze trzeba brać pod uwagę zdanie opinii publicznej. Mając tego świadomość, Policja regularnie przeprowadza badania opinii lub korzysta z niezależnych badań na tematy jej dotyczące, czyli związane m.in. z poczuciem bezpieczeństwa, oceną Policji i oczekiwaniami w stosunku do niej. Jednym z nich jest cykliczne badanie monitorujące opinie dorosłych Polaków na temat działalności prezydenta, parlamentu, mediów oraz wybranych instytucji publicznych, w tym Policji, przeprowadzane przez Centrum Badania Opinii Społecznej.

Z ostatniej edycji, zrealizowanej we wrześniu br., wynika, że Policja znalazła się na pierwszym miejscu spośród kilkudziesięciu ocenianych instytucji. Nasza służba oceniana jest wyżej m.in. od samorządów, mediów czy wojska, a w porównaniu do sądów i prokuratur odsetek ocen pozytywnych jest ponad dwukrotnie wyższy.

Wyniki najnowszej edycji badania wskazują, że blisko trzy czwarte ankietowanych (74%) dobrze ocenia działania naszej formacji. Jest to najwyższy wynik w historii tego badania. W porównaniu do poprzedniej edycji z marca br. odsetek pozytywnych ocen wzrósł o 6 p.p., natomiast od-setek ocen negatywnych spadł o 2 p.p. (15%). Wykresy 1–4.

Warto przy tym zauważyć, że najwię-cej pozytywnych ocen przyznają osoby w wieku 35–44 lata, osoby dobrze oceniające swoją sytuację materialną, a także deklarujące poglądy prawicowe. Najwięcej ocen negatywnych przyznają osoby deklarujące, że nie uczestniczą w praktykach religijnych, ankietowani zarabiający powyżej 2500 zł, osoby zamieszkujące miasta powyżej 500 tys. mieszkańców oraz najmłodsi badani, w wieku 18–24 lata.

Jak wskazują wyniki badania, społeczeństwo jest zadowolone z działalności Policji. Pozytywna społeczna ocena Policji to jej dobry wizerunek, a co za tym idzie – zwiększone szanse na współpracę z obywatelami. To z kolei może przekładać się na wzrost poczucia bezpieczeństwa Polaków.

Komendant główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk w piśmie skierowanym do wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Policji, dziękując im za służbę i pracę, wspomniał również, że: „Wizerunek w oczach społeczeństwa kształtuje otwarta i odpowiedzialna na potrzeby społeczeństwa służba. Przedstawione wyniki udowadniają, że trud, jaki wkładacie w realizację codziennych zadań, przekłada się na uznanie i szacunek społeczeństwa”2.

AGNIESZKA BRZEŹNIAK
Zespół ds. Analiz i Kontroli Zarządczej GKGP

1 Moczuk E., Policja, Socjologiczne studium funkcjonowania instytucji, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 197.
2 www.policja.pl.