Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

88. sesja Zgromadzenia Ogólnego Interpolu

W stolicy Chile – Santiago odbywała się w dniach 15–18 października br. 88. sesja Zgromadzenia Ogólnego Interpolu. Polską delegację reprezentowali Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk oraz dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP insp. Paulina Filipowiak.

Tegoroczne spotkanie było okazją do poddania pod dyskusję wielu ważnych zagadnień, które zdefiniują profil aktywności i wyzwań podejmowanych przez Interpol w najbliższej przyszłości. Spośród nich na plan pierwszy wysuwa się kwestia aplikacji nowoczesnych technologii w służbie policji, położenie nacisku na wzmocnienie współpracy regionalnej, znaczenie procesu przetwarzania informacji w Systemie Informatycznym Interpolu oraz rozwój współpracy multilateralnej na rzecz globalnej polityki bezpieczeństwa.

Uczestnicy obrad – w tym polscy delegaci – udzielili poparcia dla 13 rezolucji dotyczących m.in. kwestii finansów organizacji oraz konieczności budowania silnego partnerstwa regionalnego. Nad wypełnieniem postanowień Zgromadzenia Ogólnego czuwać będzie Komitet Wykonawczy Interpolu.

Ważnym zagadnieniem, szczególnie z punktu widzenia krajów członkowskich Regionu Europy, była kwestia zacieśnienia współpracy między Interpolem a Unią Europejską. Polska delegacja wsparła swoim głosem decyzję o potrzebie poszukiwania nowych dróg wzmocnienia współpracy z Unią Europejską oraz jej agencjami, w tym wypracowania spójnych ram prawnych wymiany informacji kryminalnej, pozostającej w zgodzie zarówno z legislacją unijną, jak i z wewnętrznymi procedurami Interpolu.

Podczas spotkania w Santiago delegaci zgodnie opowiedzieli się za koniecznością stałego usprawniania potencjału organizacji. Interpol ma pozostać instytucją ustawicznie rozwijającą się, asymilującą najnowsze zdobycze techniki, adaptującą nowoczesne zasady zarządzania finansami oraz administracją. Wyrazem tej troski jest program I-Core, wyznaczający jeden z obecnych priorytetów organizacji. Dzięki niemu Interpol ma być gotowy sprostać wymaganiom współczesnoś-ci, a dla krajów członkowskich stanowić wsparcie, oferując ujednolicone funkcjonalności i serwis, a także dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych.

Dostrzegając zagrożenia płynące z cyberprzestępczości oraz w celu podniesienia efektywności jej zwalczania, Zgromadzenie Ogólne przyjęło tzw. Project Gateway. Okreś-la on zasady wymiany informacji oraz wiedzy specjalistycznej z wybranymi przedstawicielami sektora prywatnego. Dane podmiotów prywatnych stanowią bowiem cenne źródło wiedzy operacyjnej, która z powodzeniem może zostać wykorzystana do eliminacji zagrożeń związanych ze zjawiskiem przestępczości w cyberprzestrzeni.

Uczestnicy 88. sesji Zgromadzenia Ogólnego dokonali także wyboru nowych członków kierownictwa organizacji. Na kolejną, czteroletnią kadencję został jednogłośnie wybrany dotychczasowy sekretarz generalny Interpolu Jürgen Stock. Z kolei skład Komitetu Wykonawczego uzupełniła kandydatka z Czech Sarka Havrankova, która przez kolejne trzy lata sprawować będzie funkcję wiceprezydenta Interpolu Regionu Europy, obejmując ten fotel po dotychczasowym wiceprezydencie Alexandrze Prokopchuku. Do Komitetu Wykonawczego Interpolu wybrani zostali także kandydaci Regionu Ameryk oraz Azji.

Uczestnicy warsztatów tematycznych mieli sposobność włączenia się w dyskusję na temat ogólnej działalności Interpolu, wizji jego usprawnienia jako korporacji przez rozwój polityki finansowania kluczowych projektów (projekt I-Corporate). Omówione zostały także priorytety operacyjne Interpolu na rok 2019, takie jak zwalczanie przestępczości zorganizowanej, zagrożeń cyberprzestępczości oraz zjawiska terroryzmu międzynarodowego. Zaprezentowane zostały również innowacyjne systemy oraz rozwiązania technologiczne, jak na przykład technologia 5G oraz sztuczna inteligencja i jej potencjał dla wspierania działań policyjnych na całym świecie.

Wizyta w Chile była także okazją do spotkań bilateralnych inicjowanych na wniosek krajów członkowskich. Komendant Główny Policji wraz z dyrektor BMWP KGP wzięli udział w spotkaniu z delegacją Mongolii, tematem spotkania było omówienie współpracy operacyjnej między oboma krajami.

W trakcie swojej delegacji zagranicznej gen. insp. dr Jarosław Szymczyk uhonorował sekretarza generalnego Interpolu Jürgena Stocka odznaką okolicznościową – Medalem Stulecia Utworzenia Policji. Podkreślił niestrudzoną pracę Jürgena Stocka na rzecz zapewnienia światowego bezpieczeństwa. Zaakcentował ponadto doskonałe relacje między Polską a Interpolem, czego wymownym dowodem było przyznanie Polsce organizacji 47. Konferencji Regionalnej Interpolu, która w tym roku zorganizowana została w Katowicach.

 Komendant Główny Policji, gen. insp. dr Jarosław Szymczyk – dzieląc się swoimi wrażeniami z uczestnictwa w Zgromadzeniu Ogólnym Interpolu – powiedział:

– Uczestnictwo w spotkaniu przedstawicieli Policji z całego świata to dla mnie, jako Komendanta Głównego Policji, ale przede wszystkim policjanta, doświadczenie niezwykłe i inspirujące. To miejsce, w którym globalna współpraca międzynarodowa Policji jest dosłownie na wyciągnięcie ręki. Po prawej stronie Filipiny, z lewej Panama, z przodu Nepal, z tyłu Sri Lanka. Mozaika kultur, języków i tradycji, a jednak zjednoczona wokół wspólnych wartości i dążeń. Miejsce, w którym spotykają się biel kandury, czerń hidżabu i kolory strojów afrykańskich, nieodparcie kojarzące się z różnymi odcieniami naszej policyjnej pracy – jej jasnych stron, sukcesów i osiągnięć, ale czasami również smutku i zadumy.

Podczas Zgromadzenia Ogólnego, jako policyjna wspólnota, mogliśmy być świadkami otwarcia e-komisariatu Policji w Dubaju, uczcić minutą ciszy policjantów zabitych podczas zwalczania karteli narkotykowych w Meksyku, czy poznać projekt mentorskiego współdziałania czynnych policjantów z różnych pokoleń w Malezji. Dyskusja w tak szerokim gremium, jakim jest Zgromadzenie Ogólne Interpolu, pozwala łączyć zasady i pragmatyzm, profesjonalizm i otwartość, doświadczenie i świeżość – wzbogacając policyjny genotyp o najlepsze z możliwych wartości i wzorce. Zgromadzenie Ogólne pozwala mi poczuć niezwykły potencjał współpracy i głęboki sens jej ustawicznego rozwoju. Przeciwko krzywdzie i przemocy, ku dobru i bezpieczeństwu – powiedział gen. insp. dr Jarosław Szymczyk.

Krajem goszczącym uczestników 89. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Interpolu w 2020 roku będzie Urugwaj.

tekst i zdj. BMWP KGP