Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Najważniejsze dni w życiu

Przyjęcie do służby, ślubowanie i mianowanie to najważniejsze wydarzenia w życiu zawodowym każdego policjanta. Zawsze powinny mieć uroczystą, pełną powagi i godności formę.

Podstawę stanowi zarządzenie 15/98 Komendanta Głównego Policji z 30 lipca 1998 r. w sprawie metod i form organizacji oraz przebiegu uroczystości policyjnych.

UROCZYSTE PRZYJĘCIE

Obowiązuje zasada, że przyjęciu do służby policjanta nadaje się uroczysty charakter. Kierownik jednostki organizacyjnej Policji spotyka się (w miejscu stosownym do okoliczności) z funkcjonariuszem, w obecności jego bezpośredniego przełożonego oraz wyznaczonego opiekuna służbowego. Następnie zapoznaje go z treścią rozkazu personalnego, wręcza legitymację służbową i policyjną odznakę. Bezpośredni przełożony przedstawia natomiast nowo przyjętemu funkcjonariuszowi jego obowiązki i zapoznaje ze specyfiką służby.

ŚLUBOWANIE

Ustawa o Policji mówi, że policjanci składają ślubowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Może ono mieć charakter indywidualny lub grupowy, odbywać się w pomieszczeniu lub na placu zbiórek jednostki Policji, a także na placach miejskich i w miejscach pamięci narodowej. Należy też pamiętać, aby ceremonia ślubowania miała charakter uroczysty. W miarę możliwości powinni brać w niej udział funkcjonariusze i pracownicy jednostki, rodziny nowo przyjętych do służby oraz przedstawiciele związków, stowarzyszeń i organizacji policyjnego środowiska. Warto zadbać o akcent tożsamościowy, etyczny i historyczny – wskazać na ciągłość formacji od 24 lipca 1919 roku, czyli przyjęcia przez Sejm II RP ustawy o Policji Państwowej. Miejsce wybrane do przyjęcia ślubowania powinno zapewniać prawidłowe wyeksponowanie symboli narodowych oraz spełniać warunki w zakresie estetyki i nagłośnienia. Warto też rozważyć udział uczniów klas o profilu mundurowym.

MIANOWANIE

Policjant zostaje mianowany na stałe po odbyciu służby przygotowawczej. Kierownik jednostki organizacyjnej Policji spotyka się z mianowanym na stałe, w obecności jego bezpośredniego przełożonego oraz opiekuna służbowego. Bezpośredni przełożony odczytuje rozkaz personalny, a kierownik jednostki organizacyjnej Policji wręcza funkcjonariuszowi odpis rozkazu. Ważne, aby przełożony przedstawił nowo mianowanemu policjantowi możliwą drogę jego zawodowego rozwoju i awansu.

– Poza wymienionymi uroczystościami bardzo istotny jest codzienny przekaz, jaki policjant otrzymuje od starszych służbą funkcjonariuszy – podkreśla insp. Grzegorz Jach. – Warto stale przypominać, ale i samemu pamiętać, o słowie „szacunek”. W odniesieniu do ludzi, instytucji oraz obowiązującego prawa.

not. GRAŻYNA BARTUSZEK
zdj. Krzysztof Chrzanowski
konsultacja insp. Grzegorz Jach

PS. Redakcja dziękuje Komendzie Rejonowej Policji Warszawa-Mokotów za pomoc w zorganizowaniu sesji zdjęciowej ilustrującej materiał.
 

Serdecznie dziękuję Wszystkim Czytelnikom tej rubryki za wspólną troskę o dobry wizerunek Policji. Dziękuję za wsparcie redakcji miesięcznika „Policja 997”, szczególnie zaś pani redaktor Grażynie Bartuszek i pani Danucie Urbańskiej z Biura Logistyki Policji KGP oraz każdemu rozmówcy, który proponował kolejny temat. Zachęcam do zgłaszania (list, e mail) propozycji tematów, które warto jeszcze poruszyć. Gazeta to ważne medium w komunikacji i promocji, należy jak najpełniej z niego korzystać. Ster prowadzenia Zespołu Promocji w Gabinecie Komendanta Głównego Policji przekazuję podinsp. Annie Kuźni, z życzeniami sukcesu na miarę największej mundurowej formacji w kraju, którą obecnie jest Policja.
insp. Grzegorz Jach