Informacje

Kultura organizacyjna w służbach mundurowych (nr 117/12.2014)

Pod takim hasłem 21 listopada br. odbyła się w Poznaniu ogólnopolska konferencja pod honorowym patronatem Minister Spraw Wewnętrznych. Uczestniczyli w niej: Komendant Główny Policji, komendanci wojewódzcy, komendanci szkół policyjnych, osoby zajmujące się komunikacją wewnętrzną w Policji oraz przedstawiciele służb mundurowych i świata nauki.

 • Konferencję otworzył Komendant Główny Policji gen. insp. dr Marek Działoszyński
  Konferencję otworzył Komendant Główny Policji gen. insp. dr Marek Działoszyński
 • W konferencji wzięli udział przedstawiciele różnych służb mundurowych. Na pierwszym planie mjr dr Barbara Woźniak z SG
  W konferencji wzięli udział przedstawiciele różnych służb mundurowych. Na pierwszym planie mjr dr Barbara Woźniak z SG
 • W tym roku konferencja odbyła się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich
  W tym roku konferencja odbyła się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich

Dzień wcześniej w stolicy Wielkopolski odbyła się narada komendantów wojewódzkich, podczas której podsumowano m.in. stan realizacji priorytetów Komendanta Głównego Policji w terenie przez pierwszych dziewięć miesięcy 2014 r. Zwrócono także uwagę na przestępstwa związane z handlem ludźmi i omówiono zabezpieczenie Marszu Niepodległości 11 listopada br.

Ponadto przez dwa dni w Poznaniu odbywały się warsztaty szkoleniowe dla osób zajmujących się komunikacją wewnętrzną z komend wojewódzkich, stołecznej i szkół Policji, przygotowane przez Wydział Komunikacji Społecznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji.

Konferencję na temat kultury organizacyjnej służb mundurowych otworzyli krótkimi wystąpieniami: prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz, rektor Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu, gen. insp. dr Marek Działoszyński, Komendant Główny Policji, oraz insp. dr Rafał Batkowski, komendant wojewódzki Policji w Poznaniu.

Gen. insp. dr Marek Działoszyński podkreślił rolę ceremoniału w budowaniu tożsamości policjantów.

– Jest on częścią naszej kultury organizacyjnej – zwrócił się do zebranych Komendant Główny Policji. – Ma na celu nie tyle porządkowanie, dyscyplinowanie i regulowanie, co kultywowanie tradycji, budowanie więzi oraz umacnianie pozytywnego wizerunku formacji.

Referat otwierający wygłosił dr Tomasz Kopczyński z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, który naświetlił zmiany kultury organizacyjnej w odniesieniu do współczesnych uwarunkowań otoczenia. Mówił o młodym pokoleniu, które burzy dotychczasowe standardy, kwestionuje autorytety, ma trudności w dostosowaniu się do ram organizacji, ale za to bardzo wysoki poziom asertywności i roszczeniowości. Młodzi nie chcą czekać i uczestniczyć w stopniowym zdobywaniu pozycji, w rozłożonej w czasie ścieżce rozwoju i kariery. Chcą wszystko i od razu. Takie pokolenie już wkrótce będzie zasilać firmy i służby mundurowe.

W swoim wystąpieniu zastępca dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji insp. Kornela Oblińska zreferowała rolę kultury organizacyjnej w procesie zarządzania Policją. Podkreśliła rolę integracji środowiska – przez sport, wspólne pasje i przedsięwzięcia angażujące bądź skierowane do rodzin funkcjonariuszy i pracowników – w budowaniu tożsamości formacji. Temu celowi służy także współpraca ze stowarzyszeniami działającymi przy Policji, takimi jak Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r., ale także środowiskami naukowymi i medialnymi, emerytów i rencistów Policji, IPA, związków zawodowych, kapelanów Policji itp. W upowszechnianiu historii Policji, która wpływa na identyfikację wewnątrz formacji oraz kształtuje pozytywny odbiór w społeczeństwie, ma pomóc tworzone Muzeum Policji. Insp. Kornela Oblińska przypomniała, że 66 proc. respondentów dobrze ocenia działalność Policji, a działania wewnętrzne w formacji spowodowały, że w badaniu satysfakcji stopień zadowolenia z pracy wzrósł z 44 do 48,7 proc. Stopień niezadowolenia zmalał natomiast z 11,5 do 9,9 proc. Na zakończenie uchyliła rąbka tajemnicy o kampanii społecznej przygotowywanej na 2015 r. – Ambasadorzy Policji, w której znane postaci będą promować właściwe postawy społeczne w relacji Policja – obywatel.

Płk Anna Osowska-Rembecka z Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie przedstawiła sposoby otwierania się organizacji totalnej na instytucje zewnętrzne i zmianę stereotypów związanych z więziennictwem. W Warszawie organizowane są np. Mikołajki bez granic – wspólna impreza dla dzieci strażników i skazanych. Izba pamięci w areszcie na Rakowieckiej pomaga budować etos funkcjonariusza Służby Więziennej. O kulturze organizacyjnej w swoich służbach mówili także: mjr dr Barbara Woźniak z Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, mł. bryg. Tomasz Wiśniewski, naczelnik Ośrodka Szkolenia KW Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, mjr dr Patrycja Kozub z Biura Ochrony Rządu, ppłk Maciej Karczyński i st. kpr. Justyna Kostarska-Seliga z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Andrzej Petrulewicz z Ministerstwa Obrony Narodowej.

Insp. dr Rafał Batkowski, komendant wojewódzki Policji w Poznaniu wygłosił referat o optymalizacji relacji zarządczych jako elemencie kultury organizacyjnej wielkopolskiej policji. Prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka z Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej mówiła o roli sytemu wczesnej interwencji (SWI) w kształtowaniu kultury organizacyjnej Policji, a Anna Jurzyk z Centralnego Zarządu Służby Więziennej, doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego, omówiła zagadnienie „kotwic kariery” w ujęciu E. Scheina w kontekście badań pilotażowych w Służbie Więziennej.

Teksty wygłoszonych referatów zostaną na początku przyszłego roku opublikowane w wydawnictwie pokonferencyjnym. 21 listopada wszyscy uczestnicy sympozjum otrzymali książkę „Komunikacja wewnętrzna w służbach mundurowych” pod redakcją naukową dr. Marcina Hermanowskiego z Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu i insp. Korneli Oblińskiej, zastępcy dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji. Pozycja ta jest plonem ubiegłorocznej konferencji.

Tegoroczne spotkanie naukowe  było czwartą konferencją nt. wizerunku i komunikacji w służbach mundurowych. Odbyło się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Przygotowane zostało przez Gabinet Komendanta Głównego Policji, Wyższą Szkołę Umiejętności Społecznych w Poznaniu i Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu.

PAWEŁ OSTASZEWSKI
zdj. autor (2) i Ada Dymek 

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 5/5 (3)

Data publikacji 11.12.2014

Nasze galerie

  ... do wodowania

  ?

  OD POMYSŁU…

  ?

  Ogień na ogień 2019

  ?

  „Czerwony Bór 2019”

  ?

  Warszawa z Policyjnego Mi-8

  ?

  Wiadomości z policja.pl