Według Najwyższej Izby Kontroli wprowadzone w latach 2010 i 2011 przepisy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie pogorszyły sytuację osób dotkniętych tym zjawiskiem. Spadła liczba ujawnionych przypadków oraz wydłużył się termin udzielania ofiarom pomocy. Winne temu są zbiurokratyzowanie, przewlekłe procedury oraz odebranie Policji i przekazanie zespołom interdyscyplinarnym kluczowych zadań w systemie zwalczania tej patologii.

+

Przejście techników pod nadzór pionu kryminalistyki, ujednolicenie procedur badawczych oraz czasu wykonywania ekspertyz, regionalizacja i specjalizacja badań, znaczny wzrost efektywności pracy i – co za tym idzie – skrócenie czasu oczekiwania na ekspertyzy, a także czasu szkoleń, powołanie biegłych i specjalistów. Te i wiele innych zmian mających znacznie usprawnić działania pionu kryminalistyki w Policji zapowiada Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji.

+

Od 2 do 22 listopada odbywać się będzie w Warszawie COP 19, czyli XIX Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu oraz imprezy towarzyszące. Szczyt będzie się odbywał w kilku miejscach, głównie na Stadionie Narodowym, w Pałacu Kultury i Nauki i w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. W hotelach aglomeracji warszawskiej zakwaterowanych będzie około 10 tysięcy uczestników.

+

To jedyne uzdrowisko na Mazowszu – ale znane raczej z tego, że mieszkają tu osoby z pierwszych stron gazet. Dopiero od grudnia 2007 r. ma nową siedzibę komisariatu: wcześniej miejscem pracy policjantów była stara, rozpadająca się willa, których Konstancin Jeziorna ma akurat pod dostatkiem.

+

Zgodnie z ustawą o Policji funkcjonariusze mają obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka. Podstawowym uprawnieniem policjantów jest legitymowanie osób w celu ustalenia tożsamości.

+

O cienkiej granicy między unikaniem posądzania o tortury a biernością zawodową pisze pełnomocnik komendanta głównego ds. ochrony praw człowieka.

+

Piąty raport z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji zawiera m.in. obserwacje z wizytacji policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych.

+

Na początku września odbyły się XIII Kynologiczne Mistrzostwa Policji – poprzednie takie zawody rozgrywano w 2009 r.

+

Wybierz Strony