Adres redakcji:

ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa
tel. 47 72-161-26, fax 47 72-168-67

www.gazeta.policja.pl

Uwaga! Zespół redakcyjny odpowiada na korespondencję związaną
z pracą wydawniczą czasopisma „Policja 997”.

PRZESTĘPSTWA / WYKROCZENIA

Informacje o przestępstwach bądź wykroczeniach prosimy przekazywać bezpośrednio do najbliższej jednostki policji

(adresy komend wojewódzkich Policji)

INFORMACJA PUBLICZNA

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej mogą przesyłać zapytania
na adres poczty elektronicznej:

informacjapubliczna.kgp@policja.gov.pl

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI - Kontakt

 

 

 


Adres redakcji:

ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa
tel. 47 72-161-26, fax 47 72-168-67

www.gazeta.policja.pl

Łączność z czytelnikami

gazeta.listy@policja.gov.pl

Sekretariat: Sandra Choromińska

gazeta@policja.gov.pl

(47 72-161-26)


Redaktor naczelny:  insp. dr Mariusz Ciarka

(47 72-130-07)

Zastępca redaktora naczelnego: Piotr Maciejczak

(47 72-116-19)

Sekretarz redakcji: Anna Krupecka-Krupińska

(47 72-121-87)

Zespół redakcyjny:

Andrzej Chyliński, Sławomir Katarzyński, Klaudiusz Kryczka, Paweł Ostaszewski, Izabela Pajdała-Kusińska, Elżbieta Sitek

Krzysztof Chrzanowski

Reklama:

Małgorzata Reks-Stabach

(47 72-150-91)

Dział foto: Jacek Herok

(47 72-114-79)

Studio graficzne: Krzysztof Zaczkiewicz, Krystyna Zaczkiewicz

(47 72-135-46)

Korekta: Małgorzata Reks-Stabach (47 72-150-91)

Kolportaż: Krzysztof Chrzanowski (47 72-160-86)

Prenumerata: Małgorzata Reks-Stabach tel. 47 72-150-91, 47 72-161-26

Konsultacja historyczna:

nadkom. Krzysztof Musielak
dyrektor BEH-MP KGP
 

Rada Naukowa Czasopism Policyjnych

Przewodniczący: gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji

Prof. zw. dr hab. Brunon Hołyst

Prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński

Prof. zw. dr hab. Wiesław Ambrozik

Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz

Prof. dr hab. Jerzy Bralczyk

Prof. zw. dr hab. n. med. Mariusz Frączek

Prof. zw. dr hab. Jerzy Kunikowski

Prof. zw. dr hab. Stefan Kwiatkowski

Prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik

Prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz

Prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka

Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski

Prof. zw. dr hab. Tadeusz Tomaszewski

insp. dr  hab. Iwona Klonowska - komendant rektor WSPol.

Druk i oprawa: ArtDruk
Nakład: 20 000 egz.


Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo skrótów i opracowania redakcyjnego tekstów przyjętych do druku oraz prawo nieodpłatnego publikowania listów.
Redakcja zastrzega sobie również możliwość nieodpłatnego wykorzystania publikowanych materiałów na własnej stronie internetowej. Za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń, listów i materiałów sponsorowanych redakcja nie odpowiada.

 

 

Zamówienia na prenumeratę na rok 2020:

Redakcja Czasopisma „Policja 997”
ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa

tel. 47 72 150 91, 47 72 161 26, faks 47 72 168 67
e-mail: malgorzata.reks-stabach@policja.gov.pl

Cena prenumeraty rocznej miesięcznika „Policja 997” – 36

Płatników VAT prosimy o podanie numeru NIP.
Zamówienie zostanie zrealizowane po opłaceniu wysłanej do Zamawiającego faktury
lub po dokonaniu przez Zamawiającego wpłaty na konto:

Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa
NBP O/O Warszawa

18 1010 1010 0071 2622 3100 0000

W tytule wpłaty prosimy wpisać: „Prenumerata Policji 997

W treści zamówienia należy podać imię, nazwisko, adres do wysyłki miesięcznika oraz kontakt telefoniczny lub mejlowy.
Składając zamówienie prosimy określić jaką formę płatności Państwo wybierają.

Prenumerata roczna obejmuje numery od 1 do 12 danego roku kalendarzowego.

Wpłaty niepoprzedzone zamówieniem będą zwracane bez realizacji.

Egzemplarze miesięcznika w policyjnej dystrybucji wewnętrznej są bezpłatne.

 

Pliki do pobrania

A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 3.9/5 (19)